ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come out-, *come out*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
come out of the closetการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นรักร่วมเพศ, การเปิดเผยความลับหรือเรื่องที่มีคนรู้เพียงไม่กี่คน ให้สาธารณขนได้รับรู้, See also: come out, A. disclose, let on, divulge, expose, give away, let out, reveal, Syn. out

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come outAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
come outBlossoms have come out the bank.
come outCheer up! It will soon come out all right.
come outFor you to come out and say that kind of thing now would just be pouring oil on the fire.
come outHave your roses come out yet?
come outHe cannot come out of the room until ten.
come outHe has come out of his shell.
come outHer new novel will come out next month.
come outHe's a tenacious guy who always manages to come out on top. He's the kind of guy who can turn any situation to his advantage.
come outHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
come outHe was seen to come out of the house.
come outHis new book is going to come out next month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกมา(v) come out, Ant. เข้าไป, Example: ไม่น่าเขื่อว่าคำพูดนั้นจะออกมาจากปากของผู้บริหารระดับสูง
เห่อ(v) develop sores, See also: come out in a rash, Example: คางของเขาเห่อเพราะใช้มีดโกนที่ไม่สะอาด, Thai Definition: เป็นผื่นเป็นเม็ดผุดขึ้นมากเป็นพืดไปตามผิวหนัง
โอก(v) come out, See also: eject, Syn. ออก, Thai Definition: ออก, Notes: (โบราณ)
ท้อป(adv) top, See also: come out top, Syn. สูงสุด, Ant. ต่ำสุด, Thai Definition: มากที่สุด, สูงที่สุด, Notes: (อังกฤษ)
ออกผื่น(v) break out in a rash, See also: come out in a rash, Example: คนไข้ออกผื่นเต็มตัวไปหมดสงสัยจะแพ้ยา, Thai Definition: มีผื่นขึ้นตามตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
ลงตัว[longtūa] (v) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place  FR: tomber juste
ออกมา[øk mā] (v) EN: come out  FR: sortir

Japanese-English: EDICT Dictionary
映る[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P) [Add to Longdo]
忌が明ける[きがあける, kigaakeru] (exp,v1) to come out of mourning [Add to Longdo]
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground) [Add to Longdo]
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]
咲き出す[さきだす, sakidasu] (v5s,vi) to begin to bloom; to come out [Add to Longdo]
出て来る;出てくる[でてくる, detekuru] (vk) to come out; to appear; to turn up; to emerge [Add to Longdo]
生え揃う[はえそろう, haesorou] (v5u) to all come in (e.g. teeth); to all come out (e.g. seedlings, flowers) [Add to Longdo]
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes) [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come out
   v 1: appear or become visible; make a showing; "She turned up at
      the funeral"; "I hope the list key is going to surface
      again" [syn: {come on}, {come out}, {turn up}, {surface},
      {show up}]
   2: be issued or published; "Did your latest book appear yet?";
     "The new Woody Allen film hasn't come out yet" [syn:
     {appear}, {come out}]
   3: come out of; "Water issued from the hole in the wall"; "The
     words seemed to come out by themselves" [syn: {issue},
     {emerge}, {come out}, {come forth}, {go forth}, {egress}]
   4: result or end; "How will the game turn out?" [syn: {turn
     out}, {come out}]
   5: come off; "His hair and teeth fell out" [syn: {come out},
     {fall out}]
   6: take a place in a competition; often followed by an ordinal;
     "Jerry came in third in the Marathon" [syn: {place}, {come
     in}, {come out}]
   7: make oneself visible; take action; "Young people should step
     to the fore and help their peers" [syn: {come to the fore},
     {step forward}, {come forward}, {step up}, {step to the
     fore}, {come out}]
   8: bulge outward; "His eyes popped" [syn: {start}, {protrude},
     {pop}, {pop out}, {bulge}, {bulge out}, {bug out}, {come
     out}]
   9: to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor
     outed last year" [syn: {come out of the closet}, {out}, {come
     out}]
   10: be made known; be disclosed or revealed; "The truth will
     out" [syn: {out}, {come out}]
   11: break out; "The tooth erupted and had to be extracted" [syn:
     {erupt}, {come out}, {break through}, {push through}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top