ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

columnist

K AA1 L AH0 M N AH0 S T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -columnist-, *columnist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
columnist[N] ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, See also: คอลัมน์นิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,

English-Thai: Nontri Dictionary
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
columnist, fifthแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, but I'm a reporter. I'm not a columnist.ใช่ แต่ผมเป็นผู้ประกาศข่าว\\\ ผมไม่ใช่คอลัมนิสต์ Marley & Me (2008)
I never saw myself as a columnist.ผมไม่เคยเห็นว่าตัวเองเป็นคอลัมนิส Marley & Me (2008)
I know you don't want to hear it, but you're a really good columnist.ฉันรู้ว่านายอาจจะไม่อยากได้ยิน แต่นายเป็นคอลัมนิสต์ที่ดีจริงๆ Marley & Me (2008)
- As, like, a columnist or--เป็นงานคอลัมนิสต์หรือว่า.. Marley & Me (2008)
- I'm a columnist- a good one.-ผมเป็นคอลัมนิสต์ เป็นตำแหน่งที่ดี Marley & Me (2008)
Luke, that columnist of yours said the most outrageous things.ลุค, คอลัมนิสต์ของคุณ พูดสิ่งที่อุกอาจมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
I am a columnist for Luke's new magazine.ฉันเป็นนักเขียนคอลัมน์/Nให้นิตยสารเล่มใหม่ของลูค Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
columnistThe columnist raked up some old gossip.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมนิสต์[N] columnist, Example: ฉลามเขียวเป็นคอลัมนิสต์แห่งคอลัมน์ชายคาหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนเรื่องประจำคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอลัมนิสต์[n.] (khølamnit) EN: columnist   

CMU English Pronouncing Dictionary
COLUMNIST    K AA1 L AH0 M N AH0 S T
COLUMNISTS    K AA1 L AH0 M N AH0 S T S
COLUMNISTS    K AA1 L AH0 M N AH0 S S
COLUMNISTS    K AA1 L AH0 M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
columnist    (n) kˈɒləmnɪst (k o1 l @ m n i s t)
columnists    (n) kˈɒləmnɪsts (k o1 l @ m n i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラムニスト[, koramunisuto] (n) columnist; (P) [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  columnist
      n 1: a journalist who writes editorials [syn: {columnist},
           {editorialist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top