ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

column

K AA1 L AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -column-, *column*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
column(n) คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์, Syn. comment, editorial, article, review
column(n) ช่อง (ในหนังสือพิมพ์), See also: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง
column(n) แถว (ในแนวตั้ง), Syn. roll
column(n) แนวขบวนทหาร, See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว, Syn. platoon, company, file
column(n) เสา, See also: เสาค้ำ, Syn. post, pillar, support, prop, pylon, standard, mast
columnist(n) ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร, See also: คอลัมน์นิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned, columnated adj.
columnar(คะลัม'นะ) adj. มีลักษณะเป็นลำเสา,ซึ่งพิมพ์หรือจัดเป็นแนวตรง
columniation(คะลัมนิเอ'เชิน) n. การจัดเป็นแนวตรง,
columnist(คอล'ลัมนิสทฺ) n. นักเขียนหรือบรรณาธิการคอลัมน์หนังสือพิมพ์,
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
spinal columnn. ลำกระดูกสันหลัง,กระดูกสันหลัง, Syn. vertebral column
vertebral columnลำกระดูกสันหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
column(n) เสาหิน,เสาปูน,แนว,แถวตอน,ปล่อง,คอลัมน์
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
columnเสา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnสดมภ์, แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column diagramแผนภาพสดมภ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column matrixเมทริกซ์แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column operationการดำเนินการตามแนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column vectorเวกเตอร์แนวตั้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
column, vertebral; column, spinal; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Columnสดมภ์,หลอดแก้ว,สดมภ์,คอลัมน์,ตัวโคลัมน์ [การแพทย์]
columnสดมภ์, แนวตั้ง, การจัดเรียงข้อมูลหรือตัวเลขตามแนวตั้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Column Correction Factorตัวคูณปรับแก้เรื่องปริมาตร [การแพทย์]
column headหัวสดมภ์, หัวเรื่องที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแต่ละสดมภ์  (ดู statistical table ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Column, Radiolucentแท่งโปร่งรังสี [การแพทย์]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Columnar Configurationแนวที่เป็นแท่ง [การแพทย์]
Columnar Structureโครงสร้างดินแบบแท่งหัวมน, Example: โครงสร้างของดินลักษณะเป็นแท่ง เกิดขึ้นเฉพาะในดินที่มีเกลือโซเดียมเป็นส่วนใหญ่ในปริมาณสูง หรือในชั้นดินวินิจฉัยนาทริก (natric horizon) พบในดินชั้นล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Columnar, Highลักษณะค่อนข้างสูง [การแพทย์]
Columnar, Lowเซลล์คอลัมน์ต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
columnAdd up this column of figures.
columnI found this column interesting.
columnI'm always interested to read his column.
columnThe columnist raked up some old gossip.
columnThe geyser sends up a column of hot water every two hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมนิสต์(n) columnist, Example: ฉลามเขียวเป็นคอลัมนิสต์แห่งคอลัมน์ชายคาหน้า 3 ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เขียนเรื่องประจำคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์, Notes: (อังกฤษ)
หัวข่าว(n) column
หัวข่าวย่อย(n) column heading
คอลัมน์(n) column, See also: row, line, string, file, Syn. แถว, แนว, Example: เครื่องพิมพ์ 24 เข็มเข็มจะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์คอลัมน์ละ 8 เข็มวางเหลื่อมกันระหว่างคอลัมน์, Count Unit: คอลัมน์, Thai Definition: แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง, Notes: (อังกฤษ)
คอลัมน์(n) column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count Unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
แถว(n) column, See also: row, line, string, file, Syn. แนว, Example: กองกำลังทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย, Thai Definition: คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแถว
แถว(clas) column, See also: row, line, file, rank, Example: ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก, Thai Definition: ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว
แนว(n) row, See also: column, line, range, Syn. แถว, Example: รอบๆ บริเวณบ้านของเขาจะมีพวกไม้เลื้อยขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเหมือนขอบรั้ว, Thai Definition: สิ่งที่เป็นลักษณะเป็นแถวหรือเป็นเส้นทางยาวไป
พวยน้ำ(n) column of water moving rapidly into the air, Example: ฉันมองเห็นพวยน้ำพุ่งออกมาจากกาต้มน้ำร้อน, Thai Definition: น้ำที่พุ่งเป็นลำขึ้นไปในอากาศเนื่องจากลมงวง
สดมภ์(n) column, Syn. คอลัมน์, Example: แต่ละแผ่นจะเก็บตัวเลขที่บอกแถวและสดมภ์ที่เป็นตำแหน่งของแผ่นนั้น, Count Unit: คอลัมน์, Thai Definition: ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข่าวย่อย[hūakhāo yøi] (n, exp) EN: column heading
คอลัมน์[khølam] (n) EN: column ; row ; line ; string ; file  FR: colonne [f]
คอลัมนิสต์[khølamnit] (n) EN: columnist
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]  FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
แนว[naēo] (n) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment  FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]
แนวตั้ง[naēotang] (n) EN: vertical ; column  FR: colonne [f]
แนวที่ห้า[naēo thī hā] (n, exp) EN: fifth column  FR: cinquième colonne [f]
พวยน้ำ[phūay nām] (n, exp) EN: column of water moving rapidly into the air
เรียงเป็นตับ[rīeng pen tap] (v, exp) EN: arrange in a row/line/column
สันหลัง[sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; spinal column  FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLUMN K AA1 L AH0 M
COLUMNS K AA1 L AH0 M Z
COLUMNED K AA1 L AH0 M D
COLUMNIST K AA1 L AH0 M N AH0 S T
COLUMNISTS K AA1 L AH0 M N AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
column (n) kˈɒləm (k o1 l @ m)
columns (n) kˈɒləmz (k o1 l @ m z)
columnist (n) kˈɒləmnɪst (k o1 l @ m n i s t)
columnists (n) kˈɒləmnɪsts (k o1 l @ m n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆柱[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, / ] column; cylinder, #28,452 [Add to Longdo]
纵队[zòng duì, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] column; file, #32,801 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] column; cylinder [Add to Longdo]
水柱[shuǐ zhù, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨˋ, ] column of water [Add to Longdo]
火柱[huǒ zhù, ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨˋ, ] column of flame [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonnenverschiebung {f}column shift [Add to Longdo]
Rauchsäule {f} | Rauchsäulen {pl}column of smoke | columns of smoke [Add to Longdo]
Säulenchromatographie {f}column chromatography [Add to Longdo]
Säulenschaft {m}column shaft [Add to Longdo]
Soldatenkolonne {f}column of soldiers [Add to Longdo]
Spalte {f}; Rubrik {f} | Spalten {pl}column | columns [Add to Longdo]
Spaltenpivotsuche {f} [math.]column pivot search [Add to Longdo]
Spaltenpivotisierung {f} [math.]column pivoting [Add to Longdo]
Spaltenraum {m} [math.]column space [Add to Longdo]
Spaltensummenkriterium {n} [math.]column sum criterion [Add to Longdo]
Spaltenvektor {m} [math.]column vector [Add to Longdo]
Spaltenvertauschung {f} [math.]column interchange [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly [Add to Longdo]
カラム[karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.) [Add to Longdo]
カラムチャート[karamucha-to] (n) {comp} column chart [Add to Longdo]
カ行[カぎょう, ka gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "ku"; "ka" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ガ行[ガぎょう, ga gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "gu"; "ga" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
コラム[koramu] (n) column (e.g. in newspaper); stand-alone feature article framed by a box; (P) [Add to Longdo]
コラムシフト[koramushifuto] (n) column shift [Add to Longdo]
コラムニスト[koramunisuto] (n) columnist; (P) [Add to Longdo]
サ行[サぎょう, sa gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "su"; "sa" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]
ザ行[ザぎょう, za gyou] (n) classification for Japanese verb with the dictionary form ending in "zu"; "za" column or row of the kana syllabary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]
印字位置[いんじいち, injiichi] column [Add to Longdo]
[けた, keta] column [Add to Longdo]
真空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]
複数カラム文字[ふくすうカラムもじ, fukusuu karamu moji] multicolumn character [Add to Longdo]
[らん, ran] column, field [Add to Longdo]
列ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] column vector [Add to Longdo]
列番号[れつばんごう, retsubangou] column number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 column
   n 1: a line of units following one after another
   2: a vertical glass tube used in column chromatography; a
     mixture is poured in the top and washed through a stationary
     substance where components of the mixture are adsorbed
     selectively to form colored bands [syn: {column},
     {chromatography column}]
   3: a vertical array of numbers or other information; "he added a
     column of numbers"
   4: anything that approximates the shape of a column or tower;
     "the test tube held a column of white powder"; "a tower of
     dust rose above the horizon"; "a thin pillar of smoke
     betrayed their campsite" [syn: {column}, {tower}, {pillar}]
   5: an article giving opinions or perspectives [syn: {column},
     {editorial}, {newspaper column}]
   6: a vertical cylindrical structure standing alone and not
     supporting anything (such as a monument) [syn: {column},
     {pillar}]
   7: (architecture) a tall vertical cylindrical structure standing
     upright and used to support a structure [syn: {column},
     {pillar}]
   8: a page or text that is vertically divided; "the newspaper
     devoted several columns to the subject"; "the bookkeeper used
     pages that were divided into columns"
   9: any tubular or pillar-like supporting structure in the body

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top