ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colors

K AH1 L ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colors-, *colors*, color
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colors(n) ธง, Syn. banner, flag

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colorsสารแต่งสี [การแพทย์]
Colors, Words forความหมายของสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colorsA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
colorsActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
colorsAya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.
colorsDo you have this in any other colors?
colorsDo you have this jacket in different colors?
colorsEverything starts wearing fresh colors.
colorsFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
colorsHe has finally shown his true colors.
colorsHe identifies colors and shapes.
colorsHe used water colors in short vertical brush-strokes.
colorsHills and fields cloaked in spring colors.
colorsHis true colors are coming out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับสี[salap sī] (v, exp) EN: alternate the colors

CMU English Pronouncing Dictionary
COLORS K AH1 L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P) [Add to Longdo]
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
加法混色[かほうこんしょく, kahoukonshoku] (n) additive mixture of colors; additive mixture of colours [Add to Longdo]
絵の具(P);絵具[えのぐ, enogu] (n) colors; colours; paints; (P) [Add to Longdo]
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours [Add to Longdo]
冠位[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) [Add to Longdo]
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array [Add to Longdo]
軍旗[ぐんき, gunki] (n) battle flag; colours; colors; ensign [Add to Longdo]
減色[げんしょく, genshoku] (n) reduced colours; reduced colors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colors
   n 1: a flag that shows its nationality [syn: {colors},
      {colours}]
   2: a distinguishing emblem; "his tie proclaimed his school
     colors" [syn: {colors}, {colours}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top