ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colony

K AA1 L AH0 N IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colony-, *colony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colony(n) กลุ่ม, See also: หมู่, เหล่า, พวก, Syn. community, group, swarm
colony(n) ประชาชนในอาณานิคม, Syn. people, community, pioneers, colonists, forerunners
colony(n) ประเทศอาณานิคม, See also: เมืองขึ้น, ประเทศราช, Syn. settlement, dependency, dominion, possession, mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม

English-Thai: Nontri Dictionary
colony(n) อาณานิคม,ดินแดน,ประเทศอาณานิคม,หมู่คณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonyนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyกลุ่ม, คอโลนี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
colonyอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonyกลุ่ม (แบคทีเรีย ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonyอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colony, penalทัณฑนิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonyกลุ่ม, โคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
colonyกลุ่ม,  กลุ่มของโพรทิสต์ชนิดเดียวกันที่อยู่รวมกัน เช่น กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มเชื้อรา  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Colony Countการเพาะเชื้อ,การนับโคโลนี [การแพทย์]
Colony Forming Unit, CFUหน่วยก่อรูปเป็นโคโลนี, ซีเอฟยู, Example: หน่วยวัดจำนวนหรือปริมาณแบคทีเรียเคร่า ๆ โดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรียหนึ่งตัวสร้างโคโลนีได้หนึ่งโคโลนี [สิ่งแวดล้อม]
Colony Hybridizationโคโลนีไฮบริไดเซชัน [การแพทย์]
Colony Morphologyลักษณะของโคโลนี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonyAt one time Nigeria was a British colony.
colonyKenya used to be a British colony.
colonyThe colony declared independence.
colonyThe colony declared independence and become a republic.
colonyThe colony has not declared independence as yet.
colonyZimbabwe was once a colony of Britain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณานิคม(n) colony, See also: dependency, Example: พระองค์ทรงพระเจริญวัยขึ้น ในระยะที่ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตกกำลังล่าอาณานิคม, Thai Definition: ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น, Notes: (กฎหมาย)
เมืองขึ้น(n) colony, See also: dependency, Syn. ประเทศราช, เมืองประเทศราช, Example: ประเทศไทยเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: เมืองที่อยู่ในปกครองของประเทศอื่น
นิคมที่ดิน(n) settlement, See also: colony, Example: บ้านของเขาตั้งอยู่ในบริเวณนิคมที่ดินของทางจังหวัด, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชากรอพยพครอบครัวเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพและอยู่อาศัยอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ รวมทั้งบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ล่วงหน้า
ประเทศราช(n) colony, See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate, Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น, Ant. ประเทศเอก, Example: มาเลเซียเคยเป็นประเทศราชของอังกฤษมาก่อน, Count Unit: ประเทศ, ชาติ, Thai Definition: เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของพระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราชบรรณาการถวายเป็นประจำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำลังทหารเข้าร่วมกองทัพหลวงด้วย
เมืองออก(n) colony, Syn. เมืองที่สวามิภักดิ์, เมืองขึ้น, Example: มีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันว่าเขมรเคยเป็นเมืองออกของไทยมาก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; dépendance [f]
เมืองขึ้น[meūangkheun] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [f] ; protectorat [m]
นิคม[nikhom] (n) EN: settlement ; colony ; village  FR: colonie [f] ; implantation [f]
ปะการัง[pakārang] (n) EN: coral ; coral reef ; coral colony  FR: corail [m]
ประเทศราช[prathētsarāt] (n) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate  FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONY K AA1 L AH0 N IY0
COLONY'S K AA1 L AH0 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colony (n) kˈɒləniː (k o1 l @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民[zhí mín, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ, ] colony; colonial, #15,589 [Add to Longdo]
殖民地[zhí mín dì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] colony, #16,930 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keimzahlbestimmung {f}colony counting [Add to Longdo]
Kolonie {f} | Kolonien {pl}colony | colonies [Add to Longdo]
Siedlung {f} | Siedlungen {pl}colony | colonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロニー[koroni-] (n) colony; (P) [Add to Longdo]
スペースコロニー[supe-sukoroni-] (n) space colony [Add to Longdo]
群体[ぐんたい, guntai] (n) colony (biology) [Add to Longdo]
芸術家村[げいじゅつかむら, geijutsukamura] (n) artists' colony; colony of artists [Add to Longdo]
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) [Add to Longdo]
植民地(P);殖民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) (1) colony; (adj-no) (2) colonial; (P) [Add to Longdo]
直轄植民地[ちょっかつしょくみんち, chokkatsushokuminchi] (n) crown colony [Add to Longdo]
定住植民地[ていじゅうしょくみんち, teijuushokuminchi] (n) permanent colony [Add to Longdo]
蜂群崩壊症候群[ほうぐんほうかいしょうこうぐん, hougunhoukaishoukougun] (n) Colony Collapse Disorder; Vanishing Bee Syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colony
   n 1: a body of people who settle far from home but maintain ties
      with their homeland; inhabitants remain nationals of their
      home state but are not literally under the home state's
      system of government; "the American colony in Paris" [syn:
      {colony}, {settlement}]
   2: a group of organisms of the same type living or growing
     together
   3: one of the 13 British colonies that formed the original
     states of the United States
   4: a place where a group of people with the same interest or
     occupation are concentrated; "a nudist colony"; "an artists'
     colony"
   5: a geographical area politically controlled by a distant
     country [syn: {colony}, {dependency}]
   6: (microbiology) a group of organisms grown from a single
     parent cell

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top