ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonize

K AA1 L AH0 N AY2 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonize-, *colonize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonize(vi) บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, migrate, immigrate, transplant
colonize(vt) บุกเบิกอาณานิคม, See also: สร้างอาณานิคม, ตั้งอาณานิคม, ยึดเป็นอาณานิคม, อพยพไปตั้งถิ่นฐาน, Syn. settle, transplant, pioneer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colonize(คอล'ละไนซ) {colonized,colonised,colonizing,colonising,colonizes,colonises} v. สร้างอาณานิคม, See also: colonisation, colonization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonizeตั้งนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonizeเพิ่มจำนวน,พำนักอาศัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're going to colonize earth.เรากำลังจะตั้งรกรากบนโลกใบนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Look, at best, they'll colonize us and make us a subject people.ฟังนะ ถ้ามองในแง่ดี พวกเขาจะยึดเป็นอาณานิคม ทำให้เราเป็นตัวทดลอง And Then There Were More (2011)
It's funny, years later, when they first discovered the time fracture and decided to colonize this place,ยังไม่ทราบว่ามีทางรักษาหรือไม่ Instinct (2011)
They're planning to colonize another planet, before they breed themselves into extinction.ขณะที่นายกำลังอาบน้ำ Ender's Game (2013)
We are the landed white gentry in this country and we have no plans to carve off a strip of this country, which we have gone to great pains to break and colonize and hand it over to Catholics, Jews, darkies or dagos.เราเป็นชนผิวขาวชั้นสูงซึ่งเป็นเจ้าของ ที่ดินมากมายในประเทศนี้ และไม่มีแผนที่จะแบ่งปันบางส่วนของประเทศนี้ ซึ่งเราต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างมาก ที่จะแบ่งและสร้างอาณานิคม Live by Night (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonizeIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIZE K AA1 L AH0 N AY2 Z
COLONIZED K AA1 L AH0 N AY2 Z D
COLONIZER K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0
COLONIZERS K AA1 L AH0 N AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonize (v) kˈɒlənaɪz (k o1 l @ n ai z)
colonized (v) kˈɒlənaɪzd (k o1 l @ n ai z d)
colonizer (n) kˈɒlənaɪzər (k o1 l @ n ai z @ r)
colonizes (v) kˈɒlənaɪzɪz (k o1 l @ n ai z i z)
colonizers (n) kˈɒlənaɪzəz (k o1 l @ n ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colonize
   v 1: settle as a colony; of countries in the developing world;
      "Europeans colonized Africa in the 17th century" [syn:
      {colonize}, {colonise}] [ant: {decolonise}, {decolonize}]
   2: settle as colonists or establish a colony (in); "The British
     colonized the East Coast" [syn: {colonize}, {colonise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top