ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonial

K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonial-, *colonial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม
colonialism(n) การล่าอาณานิคม, See also: การล่าเมืองขึ้น, Syn. colonisation, colonization, subjection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colonial(คะโล'เนียล) adj. เกี่ยวกับอาณานิคม n. ชาวอาณานิคม

English-Thai: Nontri Dictionary
colonial(adj) เกี่ยวกับอาณานิคม,เกี่ยวกับเมืองขึ้น
colonial(n) ชาวเมืองขึ้น,ผู้อยู่ในอาณานิคม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonial architectureสถาปัตยกรรมอาณานิคม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial coralปะการังกลุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
colonial Georgianแบบอาณานิคมจอร์เจียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonial systemระบบอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonialismลัทธิอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
colonialist(n) พลเมืองในอาณานิคม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonialHe dates the custom from the colonial days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิอาณานิคม(n) colonialism

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIAL K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L
COLONIALS K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L Z
COLONIAL'S K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L Z
COLONIALISM K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M
COLONIALIST K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH0 S T
COLONIALISTS K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonial (n) kˈəlˈounɪəʳl (k @1 l ou1 n i@ l)
colonials (n) kˈəlˈounɪəʳlz (k @1 l ou1 n i@ l z)
colonialism (n) kˈəlˈounɪəʳlɪzəm (k @1 l ou1 n i@ l i z @ m)
colonialist (n) kˈəlˈounɪəʳlɪst (k @1 l ou1 n i@ l i s t)
colonialists (n) kˈəlˈounɪəʳlɪsts (k @1 l ou1 n i@ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民主义[zhí mín zhǔ yì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] colonialism, #18,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロニアリズム[koroniarizumu] (n) colonialism [Add to Longdo]
コロニアル[koroniaru] (adj-na) colonial [Add to Longdo]
ネオコロニアリズム[neokoroniarizumu] (n) neocolonialism [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
皇民化政策[こうみんかせいさく, kouminkaseisaku] (n) imperialisation policy (esp. on Korea during Japan's colonial rule) (imperialization); policy of imperialisation [Add to Longdo]
植民地(P);殖民地[しょくみんち, shokuminchi] (n) (1) colony; (adj-no) (2) colonial; (P) [Add to Longdo]
植民地支配[しょくみんちしはい, shokuminchishihai] (n) colonial rule [Add to Longdo]
植民地時代[しょくみんちじだい, shokuminchijidai] (n) colonial period [Add to Longdo]
植民地主義[しょくみんちしゅぎ, shokuminchishugi] (n) colonialism [Add to Longdo]
植民地政策[しょくみんちせいさく, shokuminchiseisaku] (n) colonial policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colonial
   adj 1: of or relating to or characteristic of or inhabiting a
       colony
   2: of animals who live in colonies, such as ants
   3: composed of many distinct individuals united to form a whole
     or colony; "coral is a colonial organism" [syn: {colonial},
     {compound}]
   n 1: a resident of a colony

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top