ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collected

K AH0 L EH1 K T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collected-, *collected*, collect, collecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collected(adj) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน, Syn. assembled, amassed, compiled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collected(คะเลค'ทิด) adj. ซึ่งคุมสติได้,สำรวม,มีจิตมั่น,ซึ่งรวบรวมไว้, See also: collectedness n., Syn. composed
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm, recall

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectedA big crowd of people collected to watch the festival.
collectedA crowd collected to watch the fight.
collectedBob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself.
collectedHe collected a lot of stamps.
collectedHe collected bits of information.
collectedHe collected several information.
collectedHe has collected no fewer than five hundred stamps.
collectedHe has collected twice as many stamps as I have.
collectedHe lost almost all the stamps he had collected.
collectedI collected this proposal.
collectedIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
collectedMany English proverbs are collected in this book.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยือกเย็น[yeūakyen] (adj) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected  FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECTED K AH0 L EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collected (v) kˈəlˈɛktɪd (k @1 l e1 k t i d)
collectedly (a) kˈəlˈɛktɪdliː (k @1 l e1 k t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文集[wén jí, ㄨㄣˊ ㄐㄧˊ, ] collected works, #21,577 [Add to Longdo]
书信集[shū xìn jí, ㄕㄨ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧˊ, / ] collected letters [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammelwerk {n}collected edition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クール[ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
海砂[かいさ, kaisa] (n) sea sand (sand collected from the ocean floor, as opposed to that which is used as an ingredient in concrete) [Add to Longdo]
汲み取り便所;くみ取り便所[くみとりべんじょ, kumitoribenjo] (n) (See 便壺) outhouse (from which night-soil may be collected); privy [Add to Longdo]
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
詩集[ししゅう, shishuu] (n) poetry anthology; collection of poems; collected poems; (P) [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
取り立て金;取立て金;取立金[とりたてきん, toritatekin] (n) money collected [Add to Longdo]
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.) [Add to Longdo]
書簡集[しょかんしゅう, shokanshuu] (n) collection of letters; collected letters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未収集データ[みしゅうしゅうデータ, mishuushuu de-ta] uncollected data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collected
   adj 1: brought together in one place; "the collected works of
       Milton"; "the gathered folds of the skirt" [syn:
       {collected}, {gathered}] [ant: {uncollected},
       {ungathered}]
   2: in full control of your faculties; "the witness remained
     collected throughout the cross-examination"; "perfectly
     poised and sure of himself"; "more self-contained and more
     dependable than many of the early frontiersmen"; "strong and
     self-possessed in the face of trouble" [syn: {collected},
     {equanimous}, {poised}, {self-collected}, {self-contained},
     {self-possessed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top