ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collect

K AH0 L EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collect-, *collect*
English-Thai: Longdo Dictionary
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collect(vt) เก็บเงิน, See also: เก็บค่าเช่า, Syn. raise
collect(vt) เก็บรวบรวม, See also: รวบรวม, Syn. gather, assemble, compile, convene, embody, garner
collect(vt) คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
collect(adj) ซึ่งเก็บเงินปลายทาง, Syn. reverse-charge
collect(adv) โดยเก็บเงินปลายทาง, See also: โดยให้ผู้รับเป็นคนจ่ายเงิน, Syn. reverse charges
collect(vt) ไปนำมา, See also: ไปเอามา, ไปพาตัวมา, Syn. call for, gather up, pick up
collect(vi) เพิ่มพูน, See also: ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, Syn. amass
collect(vi) เรี่ยไรเงิน, See also: ขอเงินเพื่อการกุศล
collect(vt) เรี่ยไรเงิน, See also: ขอเงินเพื่อการกุศล, Syn. settle
collect(vt) สะสม (แสตมป์, เหรียญ), Syn. amass, garner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collect(คะเลคทฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เก็บ (เงิน,บัญชี,ค่าเช่า,ฯลฯ) ,คุมสติ,สำรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain, receive, gather
collect on deliveryn. เก็บเงินเมื่อของถึง,เก็บเงินเมื่อได้รับของ
collectable(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
collected(คะเลค'ทิด) adj. ซึ่งคุมสติได้,สำรวม,มีจิตมั่น,ซึ่งรวบรวมไว้, See also: collectedness n., Syn. composed
collectible(คะเลค'ทะเบิล) adj. ซึ่งพอจะรวบรวมได้,ซึ่งพอจะเก็บได้
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
collective(คะเล็ค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรวบรวมไว้.n. หมู่คณะ,ส่วนรวม,กลุ่ม,ก้อน, See also: collectivity n. ดูcollective, Syn. cumulative
collective farmฟาร์มคอมมูน,ไร่นาของรัฐ
collectivismn. ลัทธิกรรมสิทธิร่วมกัน,ลัทธิส่วนรวม,, See also: collectivist n. collectivistic adj.
collector(คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
collect(vi, vt) เก็บรวบรวม,เก็บสะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม
collection(n) การเก็บ,การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม
collective(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,เกี่ยวกับส่วนรวม,โดยรวม
collective(n) ส่วนรวม,หมู่คณะ,กลุ่ม
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
recollect(vi, vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collectเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collecting areaพื้นที่รับน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
collecting bookสมุดเก็บเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collecting commissionค่าบำเหน็จรับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collecting noteใบมอบฉันทะรับค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectionการเก็บรวบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
collectionหมู่, พวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
collection, forเพื่อเรียกเก็บ (ก. ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collection, value inราคาอยู่ที่เรียกเก็บ (ตั๋วแลกเงิน) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collective agreementข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collect Routeเส้นทางเก็บขนขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Collecterialต่อมคอลเลคเตอเรียล [การแพทย์]
Collectiblesของสะสม [TU Subject Heading]
Collectibles in interior decorationของสะสมในการตกแต่งภายใน [TU Subject Heading]
Collecting Ductท่อรวมน้ำปัสสาวะ,ท่อรวม,ท่อรวม,ท่อไตส่วนปลาย [การแพทย์]
Collecting of accountsการเรียกเก็บหนี้ [TU Subject Heading]
Collecting Systemระบบเก็บขนขยะ, Example: ระบบที่ใช้ในการส่งขยะจากหลาย ๆ แหล่งไปยังจุดร่วม [สิ่งแวดล้อม]
Collecting Systemระบบทางนำปัสสาวะ [การแพทย์]
collecting tubuleท่อรับของเหลว, ท่อเล็ก ๆ ที่รับของเหลวซึ่งเป็นของเสียจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น เฟลมเซลล์ หรือไต เป็นต้น เพื่อขับออกนอกร่างกายของสัตว์บางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Collecting Tubulesท่อรวม,หลอดไตรวม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
collection(n, adj) จำนวนชนิดและจำนวนตัวสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ ประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ การรวบรวมสัตว์ในสวนสัตว์ เช่น Collection Plan หมายถึงแผนจัดการประชากรสัตว์ในสวนสัตว์ Our zoo holds the largest collection in this region = สวนสัตว์ของเรามีประชากรสัตว์มากที่สุดในภูมิภาคนี้
collection of dataการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collectA big crowd of people collected to watch the festival.
collectA collection of her verse has just been published.
collectA crowd collected to watch the fight.
collectA half-dozen tools make up the tool collection.
collectAre you still collecting stamps?
collectBob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself.
collectBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
collectCollect your thoughts before you begin your work.
collectDon't tell me it was really a demand for money from debt collectors?
collectDo you collect anything?
collectEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
collectFirst we will present a petition to the mayor and collect signatures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมตัว(v) assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai Definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
สั่งสม(v) collect, See also: stock up, save up
เดินสวน(v) collect tax, Example: ในสมัยก่อนไทยเรามีพนักงานไปเดินสวนเพื่อเก็บภาษีค่าสวน, Thai Definition: สำรวจสวนเพื่อเรียกเก็บภาษีอากร
สมุหนาม(n) collective noun, Syn. คำสมุหนาม, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ และสิ่งของที่รวมกันเป็นหมวด เป็นหมู่ เป็นพวก, Notes: (ไวยากรณ์)
ออ(v) crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai Definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
เก็บตก(v) pick, See also: collect, gather, Syn. เก็บ, Example: สิ่งน่าสนใจที่เราเก็บตกจากงาน BOI Fair 2000 ที่ผ่านมา คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจด้วย, Thai Definition: เก็บสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่
เก็บเล็ม(v) save little by little, See also: collect, Syn. เก็บเล็กผสมน้อย, Example: เขาเป็นคนไม่ค่อยเครียด หนังสือก็ไม่ได้อ่านมากมาย แต่ชอบเก็บเล็มจากสิ่งที่มีคุณค่าในหนังสือ, Thai Definition: ค่อยๆ เก็บทีละน้อย
เก็บ(v) collect, See also: gather, keep, pick up, save, Syn. สะสม, รวบรวม, Example: เราพยายามให้มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ทำฝนเทียม, Thai Definition: รวบรวมไว้
สะสม(v) accumulate, See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase, Syn. สั่งสม, รวบรวม, Example: เชื้อโรคต่างๆ ได้สะสมและเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้องสำนักงาน, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
พฤติกรรมร่วม(n) collective behaviour

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณานิคมโพ้นทะเล[ānānikhom phōnthalē] (n, exp) FR: collectivités d'outre-mer (COM) [mpl]
อนุสรณ์[anusøn] (n) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir  FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
ฉบับรวมเล่ม[chabap rūam lem] (n, exp) EN: collection ; anthology  FR: collection [f]
ชุมนุม[chumnum] (n) EN: group ; collection ; anthology   FR: collection [f]
ชุด[chut] (n) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite  FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
เดินนา[doēnnā] (v) EN: inspect a field for tax collection
ฟื้นความจำ[feūn khwāmjam] (v, exp) EN: recall ; recollect ; bring to mind
หวนคิด[huan khit] (v, exp) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLECT K AH0 L EH1 K T
COLLECTS K AH0 L EH1 K T S
COLLECTED K AH0 L EH1 K T AH0 D
COLLECTOR K AH0 L EH1 K T ER0
COLLECTORS K AH0 L EH1 K T ER0 Z
COLLECTIVE K AH0 L EH1 K T IH0 V
COLLECTION K AH0 L EH1 K SH AH0 N
COLLECTING K AH0 L EH1 K T IH0 NG
COLLECTIONS K AH0 L EH1 K SH AH0 N Z
COLLECTIBLE K AH0 L EH1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collect (n) kˈɒlɛkt (k o1 l e k t)
collect (v) kˈəlˈɛkt (k @1 l e1 k t)
collects (n) kˈɒlɛkts (k o1 l e k t s)
collects (v) kˈəlˈɛkts (k @1 l e1 k t s)
collected (v) kˈəlˈɛktɪd (k @1 l e1 k t i d)
collector (n) kˈəlˈɛktər (k @1 l e1 k t @ r)
collecting (v) kˈəlˈɛktɪŋ (k @1 l e1 k t i ng)
collection (n) kˈəlˈɛkʃən (k @1 l e1 k sh @ n)
collective (j) kˈəlˈɛktɪv (k @1 l e1 k t i v)
collectors (n) kˈəlˈɛktəz (k @1 l e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集体[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]
筹集[chóu jí, ㄔㄡˊ ㄐㄧˊ, / ] collect money; raise funds, #9,053 [Add to Longdo]
搜集[sōu jí, ㄙㄡ ㄐㄧˊ, ] collect; gather, #9,426 [Add to Longdo]
[lǒng, ㄌㄨㄥˇ, / ] collect; draw near to, #10,064 [Add to Longdo]
珍藏[zhēn cáng, ㄓㄣ ㄘㄤˊ, ] collection; collect (valuables), #10,960 [Add to Longdo]
文集[wén jí, ㄨㄣˊ ㄐㄧˊ, ] collected works, #21,577 [Add to Longdo]
荟萃[huì cuì, ㄏㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, / ] collecting together (of distinguished people or exquisite objects); to gather; to assemble, #24,007 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile; also written 彙編|汇编, #24,958 [Add to Longdo]
汇编[huì biān, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ, / ] collection; compilation; compile, #24,958 [Add to Longdo]
集体主义[jí tǐ zhǔ yì, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] collectivism, #26,191 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ごみ屋;塵屋(oK)[ごみや, gomiya] (n) (sens) ragman; garbage man; garbage collector [Add to Longdo]
なりけり[narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc. [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
もぎり[mogiri] (n) ticket-collector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
コレクタ[これくた, korekuta] collector [Add to Longdo]
コレクトコール[これくとこーる, korekutoko-ru] collect call [Add to Longdo]
データ収集[データしゅうしゅう, de-ta shuushuu] data collection, data acquisition [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
局留め[きょくどめ, kyokudome] counter collection, PD PR [Add to Longdo]
全体語[ぜんたいご, zentaigo] collective term [Add to Longdo]
著作集[ちょさくしゅう, chosakushuu] collection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collect
   adv 1: make a telephone call or mail a package so that the
       recipient pays; "call collect"; "send a package collect"
   adj 1: payable by the recipient on delivery; "a collect call";
       "the letter came collect"; "a COD parcel" [syn:
       {collect}, {cod}]
   n 1: a short prayer generally preceding the lesson in the Church
      of Rome or the Church of England
   v 1: get or gather together; "I am accumulating evidence for the
      man's unfaithfulness to his wife"; "She is amassing a lot
      of data for her thesis"; "She rolled up a small fortune"
      [syn: {roll up}, {collect}, {accumulate}, {pile up},
      {amass}, {compile}, {hoard}]
   2: call for and obtain payment of; "we collected over a million
     dollars in outstanding debts"; "he collected the rent" [syn:
     {collect}, {take in}]
   3: assemble or get together; "gather some stones"; "pull your
     thoughts together" [syn: {gather}, {garner}, {collect}, {pull
     together}] [ant: {distribute}, {spread}]
   4: get or bring together; "accumulate evidence" [syn: {collect},
     {pull in}]
   5: gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She
     picked up the children at the day care center"; "They pick up
     our trash twice a week" [syn: {collect}, {pick up}, {gather
     up}, {call for}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top