ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold-blooded

K OW1 L D B L AH1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold-blooded-, *cold-blooded*, cold-blood, cold-bloode
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold-blooded(adj) เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น
cold-blooded(adj) เลือดเย็น, See also: ไร้ความปราณี, Syn. relentless, pitiless, unfeeling, callous, cruel, inhuman, ruthless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel, Ant. humane

English-Thai: Nontri Dictionary
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold-bloodedFish are cold-blooded animals.
cold-bloodedYou are a cold-blooded person, aren't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดเย็น(adj) cold-blooded, Ant. เลือดอุ่น, Example: นักวิทยาศาสตร์จัดปลาไว้ในกลุ่มของสัตว์เลือดเย็น, Thai Definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
สัตว์เลือดเย็น(n) cold-blooded animal, Ant. สัตว์เลือดอุ่น, Example: อุณหภูมิของสัตว์เลือดเย็นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม, Thai Definition: สัตว์ที่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์เลือดเย็น[sat leūat yen] (n, prop) EN: cold-blooded animal  FR: animal à sang froid [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLD-BLOODED K OW1 L D B L AH1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cold-blooded (j) kˈould-blˈʌdɪd (k ou1 l d - b l uh1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person, #64,984 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金仏[かなぶつ;かなぼとけ, kanabutsu ; kanabotoke] (n) (1) metal statue of Buddha (usu. bronze); (2) cold-hearted person; cold-blooded person [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P) [Add to Longdo]
冷血[れいけつ, reiketsu] (adj-na,n,adj-no) cold-bloodedness; coldheartedness [Add to Longdo]
冷血漢[れいけつかん, reiketsukan] (n) cold-blooded person; heartless; coldhearted person [Add to Longdo]
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) (See 変温動物) cold-blooded animal [Add to Longdo]
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cold-blooded
   adj 1: without compunction or human feeling; "in cold blood";
       "cold-blooded killing"; "insensate destruction" [syn:
       {cold}, {cold-blooded}, {inhuman}, {insensate}]
   2: having cold blood (in animals whose body temperature is not
     internally regulated) [ant: {warm-blooded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top