ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold shoulder

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold shoulder-, *cold shoulder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold shoulder(sl) อาการเมินเฉย, See also: อาการไม่ใส่ใจ, Syn. the cold shoulder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold shouldern. ความเย็นชา,กิริยาเมินเฉย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold shoulderShe always gives me the cold shoulder.
cold shoulderThe rich friend gave him the cold shoulder.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มึนตึง[meunteung] (v) EN: be standoffish ; show coolness ; turn a cold shoulder to ; put on a serious look  FR: être distant ; montrer de la froideur ; bouder ; battre froid à qqn. (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped [Add to Longdo]
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with [Add to Longdo]
白い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cold shoulder
      n 1: a refusal to recognize someone you know; "the snub was
           clearly intentional" [syn: {snub}, {cut}, {cold shoulder}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top