ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coin

K OY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coin-, *coin*
English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin(adj) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin(vt) ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin(vt) สร้าง (คำ), See also: คิด, ประดิษฐ์, Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin(n) เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism
coincide(vi) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์), See also: ประจวบกัน เหตุการณ์, Syn. concur, co-occur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coin(คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์
coin(vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน,เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,ประจวบกัน,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ,ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Coin-operated machinesเครื่องหยอดเหรียญ [TU Subject Heading]
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinA coin dropped out of his pocket.
coinA coin rolled under the desk.
coinAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinA nickel is a five-cent coin.
coinBecause there's a red-throated loon on the coin.
coinCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinCoincidentally enough, I know him.
coinHe came across this old coin in an antique shop.
coinHe has no less than one hundred coins.
coinHe likes collecting old coins.
coinHe published the book about the history of coins.
coinHe put some coins in the box.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
เงินทอน(n) change, See also: coin, bank note, Example: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ, Count Unit: บาท, สตางค์, Thai Definition: เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ
เงินปลีก(n) small change, See also: coin, cash, Syn. เงินย่อย, สตางค์ปลีก, Example: แม่ค้าทอนเงินปลีกให้ลูกค้า, Thai Definition: เงินจำนวนย่อยที่แตกออกมาจากเงินจำนวนใหญ่หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเงินตรา
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
พัดดึงส์(n) coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
ประจวบเหมาะ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี, Example: เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินการ
ประจวบ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ, Example: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ
การบัญญัติศัพท์(n) coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
ห้องครัว[hǿng khrūa] (n) EN: kitchen  FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
หัวมุม[hūamum] (n) EN: corner  FR: coin [m]
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การกำหนดศัพท์[kān kamnot sap] (n, exp) EN: coining
การหมุนเวียนของเงินสด[kān munwīen khøng ngoensot] (n, exp) EN: circulation of notes and coins  FR: circulation des pièces et billets [f]
กษาปณ์[kasāp] (n) EN: coin
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COIN K OY1 N
COINS K OY1 N Z
COIN'S K OY1 N Z
COINER K OY1 N ER0
COINED K OY1 N D
COINING K OY1 N IH0 NG
COINAGE K OY1 N IH0 JH
COINCIDE K OW2 IH0 N S AY1 D
COINCIDED K OW2 AH0 N S AY1 D AH0 D
COINTREAU K AO2 N T R OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coin (v) kˈɔɪn (k oi1 n)
coins (v) kˈɔɪnz (k oi1 n z)
coined (v) kˈɔɪnd (k oi1 n d)
coiner (n) kˈɔɪnər (k oi1 n @ r)
coinage (n) kˈɔɪnɪʤ (k oi1 n i jh)
coiners (n) kˈɔɪnəz (k oi1 n @ z)
coining (v) kˈɔɪnɪŋ (k oi1 n i ng)
coinages (n) kˈɔɪnɪʤɪz (k oi1 n i jh i z)
coincide (v) kˌouɪnsˈaɪd (k ou2 i n s ai1 d)
coincided (v) kˌouɪnsˈaɪdɪd (k ou2 i n s ai1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian, #290 [Add to Longdo]
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence, #11,361 [Add to Longdo]
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ, / ] coin, #13,812 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] coin; to mint (coins), #67,192 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence, #76,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechautomat {m}coin box telephone [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Münze {f} | Geldstücke {pl}; Münzen {pl}coin | coins [Add to Longdo]
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine [Add to Longdo]
Münze {f} | Münzen {pl}coin | coins [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
コイン[koin] (n) coin; (P) [Add to Longdo]
コイントス[kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
コインロッカー[koinrokka-] (n) coin locker; (P) [Add to Longdo]
スタテル[sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r,vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
プルーフコイン[puru-fukoin] (n) proof coin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coin
   n 1: a flat metal piece (usually a disc) used as money
   v 1: make up; "coin phrases or words"
   2: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
     "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top