ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cognate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cognate-, *cognate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognate(n) คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน, Syn. blood relation, blood relative, sib
cognate(n) คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน, Syn. cognate word
cognate(adj) ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน
cognate(adj) ซึ่งสัมพันธ์กันทางสายเลือด, See also: ซึ่งมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. akin, blood-related

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate

English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cognate inclusion; autolithหินอัคนีแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cognatesญาติทางมารดา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognate (n) kˈɒgnɛɪt (k o1 g n ei t)
cognates (n) kˈɒgnɛɪts (k o1 g n ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, / ] cognate; words having a common origin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同族目的語[どうぞくもくてきご, douzokumokutekigo] (n) {ling} cognate object [Add to Longdo]
同族目的語動詞[どうぞくもくてきごどうし, douzokumokutekigodoushi] (n) {ling} cognate object verb [Add to Longdo]
同族目的語動詞句[どうぞくもくてきごどうしく, douzokumokutekigodoushiku] (n) {ling} cognate object verb phrase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cognate
   adj 1: related in nature; "connate qualities" [syn: {connate},
       {cognate}]
   2: having the same ancestral language; "cognate languages"
   3: related by blood [syn: {akin(p)}, {blood-related}, {cognate},
     {consanguine}, {consanguineous}, {consanguineal}, {kin(p)}]
   n 1: one related by blood or origin; especially on sharing an
      ancestor with another [syn: {blood relation}, {blood
      relative}, {cognate}, {sib}]
   2: a word is cognate with another if both derive from the same
     word in an ancestral language [syn: {cognate}, {cognate
     word}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top