ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coast

K OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coast-, *coast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coast(vi) เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน), Syn. glide, slide
coast(n) ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand
coast(n) ทางลาดเอียง (เหมาะแก่การไหลเลื่อน)
coast(vi) แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast(vt) แล่น (เรือเลียบฝั่ง)
coast(vi) สำเร็จอย่างง่ายดาย
coastal(adj) ที่ใกล้ชายฝั่ง, Syn. seaside, beachfront
coaster(n) เรือขนสินค้าหรือผู้โดยสารที่วิ่งตามชายฝั่ง
coastland(n) ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
coastline(n) แนวชายฝั่งทะเล, Syn. shoreline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
coastern. ถาดรองแก้ว
coastguardsmann. Coast Guard
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
coastwardadv.,adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
coastwiseadv.,adj. ไปทางชายฝั่ง
seacoastn. บริเวณบกที่ประชิดกับทะเล,ฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว
coastland(n) ฝั่งทะเล
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coastชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastวิ่งด้วยแรงเฉื่อย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coast guardกองกำลังรักษาชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coastal watersน่านน้ำชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal; coasting tradeการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastguardยามฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coasting tradeการค้าชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coastชายฝั่งทะเล, Example: แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Coast changesการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal ecologyนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal engineeringวิศวกรรมชายฝั่งทะเล [TU Subject Heading]
coastal erosioncoastal erosion, การกัดเซาะชายฝั่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
coastal erosionการกัดเซาะชายฝั่ง, การสึกกร่อนของหินหรือดินตามชายฝั่งทะเลเนื่องจากน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coastal geomorphologyธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastal Plainที่ราบชายฝั่ง, Example: ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดขึ้นไป จนถึงแผ่นดินที่อยู่ใกล้ที่สุด ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลและคลื่น ได้พัดพาให้ชายฝั่งผุกร่อนไป ต่อมาบริเวณนั้นจะยกตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจนทำให้กลายเป็นที่ราบ หรืออาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดขึ้นโดยกระแสน้ำพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณ ใกล้ๆ ปากแม่น้ำก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coastAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
coastA warm current runs off the coast of Shikoku.
coastDriving along the coast is wonderful.
coastHis cottage is on the coast.
coastI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
coastI got sick riding the roller coaster with the loop-the-loop.
coastIn the winter, when the nights were long and the days short, she watched the children coasting and skating.
coastIt coasts me three hundred dollars to have my car repaired.
coastIt's on the coast about 13 kilometers to the north of its more famous neighbor, Dover.
coastOur hotel faces the coast.
coastPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
coastPete came coasting down the hill on his sled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝั่งทะเล(n) seashore, See also: coast, coastline, seaside, shore, Syn. ชายฝั่ง, หาด, ฝั่ง, Example: ตำรวจปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเล, Count Unit: ฝั่ง, Thai Definition: ที่ดินริมทะเล
ชายฝั่ง(n) coast, See also: shore, bank, Syn. ริมฝั่ง, ชายหาด, ชายฝั่งทะเล, ริมทะเล, ชายทะเล, ฝั่ง, Example: การรำโนราแพร่หลายมายังดินแดนหัวเมืองชายฝั่งตอนใต้ของไทย, Thai Definition: แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[chāifang] (n) EN: coast ; shore ; bank ; seaside  FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[chāifang thalē] (n, exp) EN: coast  FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [m] ; zone humide [f]
ชายทะเล[chāithalē] (n, exp) EN: beach ; seaside ; shore ; coast  FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวน้ำ[chāonām] (n) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ฝั่ง[fang] (n) EN: bank ; shore ; coast ; side  FR: rivage [m] ; côte [f] ; littoral [m] ; rive [f] ; berge [f]
ฝั่งทะเล[fang thalē] (n, prop) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside  FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ริมฝั่ง[rim fang] (n, exp) EN: coast

CMU English Pronouncing Dictionary
COAST K OW1 S T
COASTS K OW1 S T S
COAST'S K OW1 S T S
COASTAL K OW1 S T AH0 L
COASTED K OW1 S T IH0 D
COASTER K OW1 S T ER0
COASTING K OW1 S T IH0 NG
COASTERS K OW1 S T ER0 Z
COASTLINE K OW1 S T L AY2 N
COASTAL'S K OW1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coast (v) kˈoust (k ou1 s t)
coasts (v) kˈousts (k ou1 s t s)
coastal (j) kˈoustl (k ou1 s t l)
coasted (v) kˈoustɪd (k ou1 s t i d)
coaster (n) kˈoustər (k ou1 s t @ r)
coasters (n) kˈoustəz (k ou1 s t @ z)
coasting (v) kˈoustɪŋ (k ou1 s t i ng)
coastline (n) kˈoustlaɪn (k ou1 s t l ai n)
coastwise (j) kˈoustwaɪz (k ou1 s t w ai z)
coastguard (n) kˈoustgaːd (k ou1 s t g aa d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸[hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ, ] coastal; seacoast, #8,834 [Add to Longdo]
沿岸[yán àn, ㄧㄢˊ ㄢˋ, 沿] coastal area; littoral or riparian, #13,813 [Add to Longdo]
沿海地区[yán hǎi dì qū, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastland; coastal areas, #14,477 [Add to Longdo]
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]
海防[hǎi fáng, ㄏㄞˇ ㄈㄤˊ, ] coastal defense, #26,516 [Add to Longdo]
海疆[hǎi jiāng, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄤ, ] coastal border region, #65,153 [Add to Longdo]
海隅[hǎi yú, ㄏㄞˇ ㄩˊ, ] coastal area, #159,574 [Add to Longdo]
沿岸地区[yán àn dì qū, ㄧㄢˊ ㄢˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, 沿 / 沿] coastal area [Add to Longdo]
沿海[yán hǎi, ㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 沿] coastal [Add to Longdo]
海岸警卫队[hǎi àn jǐng wèi duì, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] coastguard [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küste {f} | Küsten {pl}coast | coasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーストコースト[i-sutoko-suto] (n) East Coast [Add to Longdo]
イエメンオオトカゲ[iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen) [Add to Longdo]
ウエストコースト[uesutoko-suto] (n) West Coast [Add to Longdo]
コースター[ko-suta-] (n) coaster; (P) [Add to Longdo]
コースターブレーキ[ko-suta-bure-ki] (n) coaster brake [Add to Longdo]
コースト[ko-suto] (n) coast [Add to Longdo]
コートジボワール;コートジボアール[ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
サビイロオオトカゲ[sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia) [Add to Longdo]
ジェットコースター[jiettoko-suta-] (n) roller coaster (wasei [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coast
   n 1: the shore of a sea or ocean [syn: {seashore}, {coast},
      {seacoast}, {sea-coast}]
   2: a slope down which sleds may coast; "when it snowed they made
     a coast on the golf course"
   3: the area within view; "the coast is clear"
   4: the act of moving smoothly along a surface while remaining in
     contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of
     the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy
     slope" [syn: {slide}, {glide}, {coast}]
   v 1: move effortlessly; by force of gravity

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top