ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

co-opt

K OW0 AA1 P T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -co-opt-, *co-opt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
co-opt(vt) เลือก, Syn. adopt
co-optation(n) การเลือก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
co-opt(vt) แต่งตั้งโดยได้รับความเห็นชอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did he co-opt you into joining him in this, uh, crusade?เขาทำให้เธอไปร่วมมือเขา ในสงครามนี้ได้ยังไง? You Bury Other Things Too (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CO-OPT K OW0 AA1 P T
CO-OPTED K OW0 AA1 P T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
co-opt (v) kˈou-ˈɒpt (k ou1 - o1 p t)
co-opts (v) kˈou-ˈɒpts (k ou1 - o1 p t s)
co-opted (v) kˈou-ˈɒptɪd (k ou1 - o1 p t i d)
co-opting (v) kˈou-ˈɒptɪŋ (k ou1 - o1 p t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
互選[ごせん, gosen] (n,vs) mutual election; co-opting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 co-opt
   v 1: choose or elect as a fellow member or colleague; "The
      church members co-opted individuals from similar
      backgrounds to replenish the congregation"
   2: neutralize or win over through assimilation into an
     established group; "We co-opted the independent minority
     tribes by pulling them into the Northern Alliance"
   3: appoint summarily or commandeer; "The army tried to co-opt
     peasants into civil defence groups"
   4: take or assume for one's own use; "He co-opted the criticism
     and embraced it"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top