ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clumsy

K L AH1 M Z IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clumsy-, *clumsy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clumsy(adj) ซุ่มซ่าม, See also: เร่อร่า, เซอะ, เซ่อซ่า, Syn. awkward, ungraceful, lumbering, lubberly, Ant. graceful, adroit, skillful
clumsy(adj) ไม่คล่อง, See also: ไม่ชำนาญในการใช้, งุ่มง่าม, เงอะงะ, Syn. unhandy, unskillful, maladroit, inexpert, Ant. adroit, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clumsyเชื่องช้าและงุ่มง่าม,งุ่มง่าม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clumsyHe is clumsy with his hands.
clumsyHer movements were awkward and her gesture clumsy.
clumsyI am still clumsy catching batons thrown high up.
clumsyMy sister is clumsy, which is a disadvantage to her.
clumsyShe's basically clumsy so ... I guess she looks up to that sort of thing.
clumsyThe clumsy man envied her extraordinary talent.
clumsyThe clumsy man envied her unusual talent.
clumsyThis scheme is clumsy production wise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้งก้าง(adj) awkward, See also: clumsy, ungainly, Syn. โย่งเย่ง, เกะกะ, Example: ตั้งแต่แมวตัวนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ เขาเคยนึกขำรูปร่างที่เก้งก้างผิดพวกพ้องและลายสีดำที่พาดตามตัวนั้นก็ทำให้ชวนหัวเราะ, Thai Definition: มีลักษณะหรือกิริยาท่าทางเกะกะไม่เรียบร้อย
เล่อ(adj) awkward, See also: clumsy, Syn. เซ่อซ่า, เร่อร่า, กะเล่อกะล่า, Example: เด็กเล็กๆ ตกใจเสียงฟ้าร้องทำสีหน้าเล่อล่า, Thai Definition: ที่มีอาการมีหน้าตาผิดปกติเพราะตกใจ ดีใจ หรือแปลกใจ
อุ้ยอ้าย(adj) clumsy, See also: be ponderous, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่หน้าบ้าน ตรงกลางท้องนูนป่อง ท่าทางอุ้ยอ้าย ไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว, Thai Definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
เด๋อ(adj) clumsy, See also: foolish, silly, awkward, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อด๋า, เปิ่น, เร่อร่า, Example: เขาท่าทางเด๋อเมื่อต้องปรากฏตัวต่อหน้าชุมชน
เด๋อด๋า(adj) awkward, See also: clumsy, foolish, silly, stupid, dull, dump, Syn. เด๋อ, เปิ่น, เร่อร่า, Example: คนแก่สามสี่คนจูงมือเด็กๆ หน้าตาเด๋อด๋า
เบอะ(adj) sluggish, See also: clumsy, Syn. ซึมเซ่อ, เซ่อ, Example: เด็กน้อยทำหน้าเบอะเพราะไม่รู้เรื่องรู้ราวที่เขาคุยกัน
กะเล่อกะล่า(adj) clumsy, See also: foolish, silly, Syn. กะเล่อกะล่า, เล่อล่า, Example: ดูซิผู้ชายคนนั้นท่าทางกะเล่อกะล่าจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
เก้งก้าง[kēngkāng] (adj) EN: awkward ; clumsy ; ungainly  FR: dégingandé ; gauche
เคอะเขิน[khoekhoēn] (adj) EN: clumsy ; awkward ; ill at ease  FR: gauche ; maladroit ; mal à l'aise
งุ่มง่าม[ngūm-ngām] (adj) EN: slow ; clumsy ; awkward  FR: lourdaud ; pataud ; maladroit
เปิ่น[poēn = poen] (adj) EN: awkward ; stupid ; silly ; embarrassed ; gawky ; clumsy ; gauche  FR: absurde ; saugrenu ; stupide
เร่อร่า[roērā] (adj) EN: awkward ; clumsy  FR: maladroit
เซ่อ[soē] (adj) EN: thick-headed, stupid, clumsy ; foolish  FR: débile ; simple d'esprit ; idiot ; stupide
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile
เทอะทะ[thoetha] (adj) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUMSY K L AH1 M Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clumsy (j) klˈʌmziː (k l uh1 m z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笨拙[bèn zhuō, ㄅㄣˋ ㄓㄨㄛ, ] clumsy; awkward; stupid, #25,510 [Add to Longdo]
拙劣[zhuō liè, ㄓㄨㄛ ㄌㄧㄝˋ, ] clumsy; botched, #37,292 [Add to Longdo]
笨手笨脚[bèn shǒu bèn jiǎo, ㄅㄣˋ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] clumsy; all thumbs, #61,884 [Add to Longdo]
愚拙[yú zhuō, ㄩˊ ㄓㄨㄛ, ] clumsy and stupid, #161,964 [Add to Longdo]
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, ] clumsy; awkward; lacking skill, #163,137 [Add to Longdo]
拙涩[zhuō sè, ㄓㄨㄛ ㄙㄜˋ, / ] clumsy and incomprehensible; botched writing, #856,114 [Add to Longdo]
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, ] clumsy in speech; awkward; poor speaker [Add to Longdo]
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, ] clumsy in speaking; awkward; inarticulate [Add to Longdo]
讷涩[nè sè, ㄋㄜˋ ㄙㄜˋ, / ] clumsy in speech; tongue tied [Add to Longdo]
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, ] clumsy (writing); awkward; obscure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taps {m} [ugs.]clumsy oaf [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]clumsy fellow [Add to Longdo]
Trampeltier {n}; Trampel {m} [übtr.]clumsy clot; oaf [Am.] [Add to Longdo]
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na,n) (See 下手・へた,平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
へぼい[heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
エラっぽい[era ppoi] (exp) (col) klutzy; clumsy [Add to Longdo]
怪しい手付きで[あやしいてつきで, ayashiitetsukide] (exp) clumsily; with clumsy hands [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
手元が狂う[てもとがくるう, temotogakuruu] (exp,v5u) to become clumsy; to miss one's aim [Add to Longdo]
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P) [Add to Longdo]
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy [Add to Longdo]
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clumsy
   adj 1: lacking grace in movement or posture; "a gawky lad with
       long ungainly legs"; "clumsy fingers"; "what an ungainly
       creature a giraffe is"; "heaved his unwieldy figure out
       of his chair" [syn: {gawky}, {clumsy}, {clunky},
       {ungainly}, {unwieldy}]
   2: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
     style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing style";
     "if the rumor is true, can anything be more inept than to
     repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy}, {cumbersome},
     {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]
   3: difficult to handle or manage especially because of shape;
     "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome
     paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather
     ungainly instrument for a girl" [syn: {awkward},
     {bunglesome}, {clumsy}, {ungainly}]
   4: showing lack of skill or aptitude; "a bungling workman"; "did
     a clumsy job"; "his fumbling attempt to put up a shelf" [syn:
     {bungling}, {clumsy}, {fumbling}, {incompetent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top