ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clown

K L AW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clown-, *clown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clown(n) คนโง่, See also: คนเซ่อซ่า, Syn. fool
clown(n) ตัวตลก, Syn. comedian, joker, buffoon, jester, harlequin, wag, antic, zany, droll
clown(vi) แสดงเป็นตัวตลก, Syn. antic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clown(เคลานฺ) {clowned,clowning,clowns} n. ตัวตลก,คนหยาบคาย,ชาวบ้านนอก vi. แสดงเป็นตัวละครตลก, See also: clownish adj. clownishness n., Syn. buffoon
clownery(เคลา'เนอรี) n. นิสัยตลก,การแสดงเป็นตัวตลก

English-Thai: Nontri Dictionary
clown(n) ตัวตลก,คนโง่,คนบ้านนอก
clown(vi) แสดงตลก,เล่นตลก
clownery(n) การเล่นตลก,นิสัยตลก
clownish(adj) เหมือนตัวตลก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clowningการแสดงตลก [TU Subject Heading]
Clowningทำตัวเองเป็นตัวตลก [การแพทย์]
Clownsตัวตลก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clown knifefishปลากราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've herded those Clown bastards onto Route 5.เราไล่ต้อนไอ้พวกคลาวน์ ให้มันวิ่งไปตามถนนสายที่ 5 Akira (1988)
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
They hurt your friend, so you lost your temper, which is why eight Clown members are now in the hospital.เพื่อนนายโดนทำร้าย พวกนายก็เลยแก้แค้น ทำให้สมาชิกแก๊งคลาวน์ แปดคนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล Akira (1988)
They say you fought the Clowns on a highway in the old city!พวกเขาบอกว่านายสู้กับพวกคลาวน์บนถนนหลวงในเมืองเก่ารึ! Akira (1988)
And the checkpoints are so strict, even the Clowns are staying put.และการตรวจสอบที่เข้มงวดขนาดนั้น แม้แต่พวกคราวน์ก็ยังคงอยู่ Akira (1988)
I don't even hate that clown at the bank who tells me. I can't cash my check for 10 days.ผมไม่เกลียดพนง.ธนาคารที่บอกว่า ผมขึ้นเช็คใน 10 วันไม่ได้ Punchline (1988)
That's Enrico Caruso, the clown you heard singing.นั่น เอ็นริโค คารูสโซ่ ตัวตลกที่หนูเคยฟังไง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That's the clown we've been waitin' for? Let's have the guards extend him an invitation to the palace, shall we?เอาละ ให้ยามตามหาเขา และเชิญเขาเข้าพระราชวัง Aladdin (1992)
I am the clown with a tear-away faceฉันคือตัวตลกที่ถอดหน้าได้ The Nightmare Before Christmas (1993)
You think you're the first clown who ever woke up one day and said...นายคิดว่าตลกรึไง ที่ตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่า Junior (1994)
Be another clown with a guitar, trying to get attention? No way.จำเพลงที่คุณแต่ง ตอนวันเกิดฉันได้ไหม Rock Star (2001)
- Oh. - Although rodeo clowns would've been kinda cool.ชั้นว่าเป็นเกย์นักรักยังจะดีกว่าเลย Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clownHis dress is that of a gentleman but his speech and behavior are those of a clown.
clownHis dress is that of gentleman, but his speech and behavior are those of a clown.
clownShe was on the point of laughing at the clown's actions.
clownThe clown at the circus pleased my children.
clownThe clown fell down on purpose.
clownThe clown made a funny face.
clownThe clown's stunts were highly amusing to the boys.
clownThey were all done up like clowns.
clownWhen the little boy saw the clown, the cat got his tongue.
clownYou clown you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา(adj) humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตัวโจ๊ก(n) joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai Definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลกโปกฮา(adj) uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
จำอวด(n) comedian, See also: clown, entertainer, joker, Example: เจ้าภาพใจดีจัดดนตรีและจำอวดมาให้แขกเหรื่อชม, Thai Definition: การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยคำชวนให้ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[jam-ūat] (n) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker  FR: pitre [m] ; bouffon [m]
ปลาการ์ตูน[plā kātūn] (n, exp) EN: clown fish
โปกฮา[pōkhā] (x) EN: humorous ; clownishly
ตลก[talok] (n) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool  FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกโปกฮา[talokpōkhā] (adj) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous
ตัวตลก[tūatalok] (n) EN: clown ; joker ; buffoon  FR: clown [m] ; pitre [m] ; comique [m] ; bouffon [m] (vx – litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOWN K L AW1 N
CLOWNS K L AW1 N Z
CLOWNEY K L AW1 N IY0
CLOWNING K L AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clown (v) klˈaun (k l au1 n)
Clowne (n) klˈaun (k l au1 n)
clowns (v) klˈaunz (k l au1 n z)
clowned (v) klˈaund (k l au1 n d)
clowning (v) klˈaunɪŋ (k l au1 n i ng)
clownish (j) klˈaunɪʃ (k l au1 n i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox, #5,012 [Add to Longdo]
小丑[xiǎo chǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ, ] clown, #19,472 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease [Add to Longdo]
Clown {m}; Kasper {m}; Faxenmacher {m} | Clowns {pl}; Kasper {pl}; Faxenmacher {pl}clown | clowns [Add to Longdo]
Clownerei {f}clownery [Add to Longdo]
Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion percula) [zool.](true) percula clown [Add to Longdo]
Clownfisch {m}; Anemonenfisch {m} (Amphiprion spp.) [zool.]anemone clown [Add to Longdo]
Clown-Leierfisch {m}; LSD-Mandarinfisch {m} (Synchiropus picturatus) [zool.]spotted mandarin (fish) [Add to Longdo]
Prachtschmerle {f} (Botia macracantha) [zool.]clown loach [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほたえる;ほだえる[hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt [Add to Longdo]
アフリカンコリス[afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
カンムリベラ[kanmuribera] (n) clown coris (Coris aygula) [Add to Longdo]
クラウン[kuraun] (n) (1) crown; (2) clown; (P) [Add to Longdo]
クラウントビー[kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby [Add to Longdo]
クラウンローチ;クラウン・ローチ[kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ツユベラ[tsuyubera] (n) African coris (Coris gaimard); yellow tail coris; clown wrasse [Add to Longdo]
ニジハギ[nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish [Add to Longdo]
ピエロ[piero] (n) clown (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clown
   n 1: a rude or vulgar fool [syn: {clown}, {buffoon}]
   2: a person who amuses others by ridiculous behavior [syn:
     {clown}, {buffoon}, {goof}, {goofball}, {merry andrew}]
   v 1: act as or like a clown [syn: {clown}, {clown around},
      {antic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top