ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clothing

K L OW1 DH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothing-, *clothing*, cloth
English-Thai: Longdo Dictionary
clothing material(n) พัสตราภรณ์, เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothing(n) เสื้อผ้า, Syn. clothes, garments

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
underclothingn. =underclothes (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothingเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [การแพทย์]
Clothing and dressเสื้อผ้าและการแต่งกาย [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
Clothing industryอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Clothing tradeคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า, c [TU Subject Heading]
Clothing workersคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clothingA coat is an article of clothing.
clothingAs regards clothing, he is hard to please.
clothingChildren depend on their parents for food and clothing.
clothingChildren depend on their parents for food, clothing and shelter.
clothingCroquet players must wear white clothing during play.
clothingEach person was given enough food and clothing.
clothingFood, clothing and shelter are the basis of life.
clothingFor my tastes, I'd prefer plainer, or rather, more tasteful clothing.
clothingGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
clothingHe is a wolf in sheep's clothing.
clothingHe made out really well in the clothing business.
clothingHe provided the boys with food, clothing and shoes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count Unit: ชุด
พาสน์(n) clothing, See also: dressing, Thai Definition: การนุ่งห่ม, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง(n) clothes, See also: clothing, apparel, vesture, Example: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
แก้ผ้า[kaē phā] (n) EN: take off clothing  FR: se déshabiller
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [m] ; vêtement [m]
งั่ง[ngang] (n) EN: metal Buddha fashioned without upper clothing
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]
พก[phok] (v) EN: carry in one's clothing ; carry on one's person ; carry ; bring  FR: porter dans la poche
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (adj) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing  FR: coûteux ; onéreux
ร้านขายเสื้อผ้า[rān khāi seūaphā] (n, exp) EN: clothing shop ; clothes shop ; fashion house  FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร่มผ้า[romphā] (n) EN: parts of the body under clothing  FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHING K L OW1 DH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothing (v) klˈouðɪŋ (k l ou1 dh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ぶくぶく[bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アバクロ[abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
アパレル[apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
ウエア(P);ウェア[uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P) [Add to Longdo]
カシミヤ;カシミア[kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothing
   n 1: a covering designed to be worn on a person's body [syn:
      {clothing}, {article of clothing}, {vesture}, {wear},
      {wearable}, {habiliment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top