ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clothe

K L OW1 DH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clothe-, *clothe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clothe(vt) แต่งตัว, Syn. dress, dress up
clothe(vt) ปกคลุมด้วย
clothes(n) เสื้อผ้า, See also: เครื่องแต่งกาย, Syn. clothing, garments, dress
clothe in(phrv) แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in(phrv) ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe with
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า, See also: ที่หนีบผ้า
clothe with(phrv) แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with(phrv) ปกคลุมด้วย, See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน, Syn. clothe in
clothesline(n) ราวแขวนเสื้อ
clotheshorse(n) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว, Syn. dandy, dude, fop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing

English-Thai: Nontri Dictionary
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespeg(n) ไม้หนีบผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
bedclothes(n) เครื่องนอน,ที่นอนหมอนมุ้ง
nightclothes(n) ชุดนอน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clotheAll the money was spent on clothes.
clotheAs children get bigger, they grow out of their clothes.
clotheBeth was very impressed and content with his completely new clothes.
clotheCaroline knows better than to spend all her money on clothes.
clotheChange your clothes.
clotheClothes make the man.
clotheCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
clotheDon't judge a man by his clothes.
clotheDon't waste money on clothes, Julie. Save money!
clothe"Ever since we wear clothes we know not one another" (George Herbert, 1846)
clotheEverybody arrived dressed in their smartest clothes.
clotheEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องอบผ้า(n) clothes dryers
ร้านขายเสื้อผ้า(n) clothes shop, See also: fashion house
แปรงซักผ้า(n) clothes brush
ราวแขวนเสื้อผ้า(n) clothes rack
ราวตากผ้า(n) clothes line, See also: washing line
ไม้แขวนเสื้อ(n) coat hanger, See also: clothes-hanger, hanger, Example: คนขายปลดชุดจากไม้แขวนเสื้อให้ดูลูกค้าดู, Count Unit: อัน
ภูษณพาส(n) clothes, See also: garments, Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, Notes: (สันสกฤต)
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราว(n) clothesline, See also: cloth-pole, Example: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้, Count Unit: ราว, Thai Definition: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอกผ้า[føk phā] (v, exp) EN: wash clothes  FR: laver le linge
ห่ม[hom] (v) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket  FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[hum] (v) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up  FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
เครื่องนุ่งห่ม[khreūang nunghom] (n, exp) EN: clothes
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [m] ; vêtement [m]
ล่อนจ้อน[lǿnjøn] (adj) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed  FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ไม้แขวนเสื้อ[māi khwaēn seūa] (n) EN: hanger ; coat hanger ; clothes-hanger  FR: cintre [m] ; patère [f]
ไม้หนีบ[māinīp] (n) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [f]
ไม้หนีบผ้า[māinīp phā] (n, exp) EN: clothes peg ; clothespin (Am.)  FR: pince à linge [f]
ผ้า[phā] (n) EN: textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing  FR: tissu [m] ; étoffe [f] ; vêtement [m] ; linge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOTHE K L OW1 DH
CLOTHED K L OW1 DH D
CLOTHES K L OW1 DH Z
CLOTHES K L OW1 Z
CLOTHESTIME K L OW1 DH Z T AY1 M
CLOTHESHORSE K L OW1 Z HH AO2 R S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clothe (v) klˈouð (k l ou1 dh)
clothed (v) klˈouðd (k l ou1 dh d)
clothes (v) klˈouðz (k l ou1 dh z)
clothes-peg (n) klˈouðz-pɛg (k l ou1 dh z - p e g)
clothes-pin (n) klˈouðz-pɪn (k l ou1 dh z - p i n)
clothesline (n) klˈouðzlaɪn (k l ou1 dh z l ai n)
clothes-moth (n) klˈouðz-mɒθ (k l ou1 dh z - m o th)
clothes-pegs (n) klˈouðz-pɛgz (k l ou1 dh z - p e g z)
clothes-pins (n) klˈouðz-pɪnz (k l ou1 dh z - p i n z)
clotheshorse (n) klˈouðzhɔːs (k l ou1 dh z h oo s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, ] clothes, #871 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine), #966 [Add to Longdo]
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes, #2,526 [Add to Longdo]
衣着[yī zhuó, ㄧ ㄓㄨㄛˊ, / ] clothes, #15,555 [Add to Longdo]
衣裳[yī shang, ㄧ ㄕㄤ˙, ] clothes, #21,461 [Add to Longdo]
衣食[yī shí, ㄧ ㄕˊ, ] clothes and food, #31,458 [Add to Longdo]
衣架[yī jià, ㄧ ㄐㄧㄚˋ, ] clothes-hanger; clothes rack, #48,116 [Add to Longdo]
衣饰[yī shì, ㄧ ㄕˋ, / ] clothes and ornaments, #54,738 [Add to Longdo]
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, / ] clothes pin [Add to Longdo]
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, / ] clothes line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
べんべら[benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
ウッドクリップ[uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clothe
   v 1: provide with clothes or put clothes on; "Parents must feed
      and dress their child" [syn: {dress}, {clothe}, {enclothe},
      {garb}, {raiment}, {tog}, {garment}, {habilitate}, {fit
      out}, {apparel}] [ant: {discase}, {disrobe}, {peel},
      {strip}, {strip down}, {uncase}, {unclothe}, {undress}]
   2: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]
   3: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in
     tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top