ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closing

K L OW1 Z IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closing-, *closing*, clos
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closingn. การสิ้นสุด,การปิด adj. สิ้นสุด,ยุติ,หมดเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closing argumentคำแถลงการณ์ปิดคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing diphthongสระประสมเลื่อนขึ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing order๑. คำสั่งปิดอาคาร๒. คำสั่งกำหนดเวลาปิดทำการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closing slipสลิปแจ้งผลสรุป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closing entryรายการปิดบัญชี [การบัญชี]
Closing priceราคาปิด, Example: ราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Closing trial balanceงบทดลองหลังปิดบัญชี [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closingDoes not it takes the trouble of closing the door?
closingEvening was closing in on the valley.
closingI feel cold. Do you mind closing the window?
closing"Kaname, when can you leave?" "It's till closing so it takes till eight."
closingThe closing of school was due to the heavy snow.
closingThe closing of school was due to the snow.
closingThe commemorative ceremony ended with the closing address.
closingThe dogs were closing in on the deer.
closingThe door is closing.
closingThe girl, closing her eyes, listened to the priest.
closingThe Nikkei index jumped dramatically just before closing.
closingThe typhoon accounted for the closing of school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวลาปิด(n) closing-time, Ant. เวลาเปิด, Example: เจ้าของกิจการสถานบันเทิงต่างขอให้ยืดเวลาปิดออกไปเป็นตี 4

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดงเจตนา[kān sadaēng jettanā] (n, exp) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation  FR: déclaration d'intention [f]
คำกล่าวปิดท้าย[khamklāo pitthāi] (n, exp) EN: closing speech
ขนมจีบ[khanom jīp] (n, exp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed  FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi
ปัจฉิม[patchim] (adj) EN: last ; concluding ; closing  FR: dernier ; final
พิธีปิด[phithī pit] (n, exp) EN: closing ceremony  FR: cérémonie de clôture [f]
ราคาปิด[rākhā pit] (n, exp) EN: closing price ; closing quote
ราคาซื้อขายสุดท้าย[rākhā seūkhāi sutthāi] (n, exp) EN: closing price
เวลาปิด[wēlā pit] (n, exp) EN: closing time  FR: heure de fermeture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSING K L OW1 Z IH0 NG
CLOSINGS K L OW1 Z IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closing (v) klˈouzɪŋ (k l ou1 z i ng)
closings (n) klˈousɪŋz (k l ou1 s i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收盘价[shōu pán jià, ㄕㄡ ㄆㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] closing price (of share, commodity etc); ., #11,743 [Add to Longdo]
闭幕式[bì mù shì, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] closing ceremonies, #16,396 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetermin {n}closing date; submission date [Add to Longdo]
Einsendeschluss {m}closing date [Add to Longdo]
Endsaldo {m}closing balance [Add to Longdo]
Geschäftsschluss {m}closing time [Add to Longdo]
Kassenabschluss {m} | Kassenabschlüsse {pl}closing the cash accounts | closings the cash accounts [Add to Longdo]
Nennungsschluss {m}closing of entries [Add to Longdo]
Polizeistunde {f}closing time [Add to Longdo]
Rechnungabschluss {m} | Rechnungabschlüsse {f}closing of accounts | closings of accounts [Add to Longdo]
Rechnungsschluss {m} [econ.]closing of books [Add to Longdo]
Ruhetag {m} (eines Lokals)closing day [Add to Longdo]
Schließung {f} | Schließungen {pl}closing | closings [Add to Longdo]
Schlussfeier {f} | Schlussfeiern {pl}closing ceremony | closing ceremonies [Add to Longdo]
Schlussnotierung {f}closing quotation [Add to Longdo]
Schlusswort {n}closing words [Add to Longdo]
Sperrstunde {f}closing time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕舞い(P);お終い;御仕舞い;御終い;お仕舞;御仕舞[おしまい, oshimai] (n) (uk) (pol) (See 仕舞い・1) the end; closing; being done for; (P) [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
囲みクラス[かこみクラス, kakomi kurasu] (n) enclosing class [Add to Longdo]
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
引け[ひけ, hike] (n) leave; defeat; diffidence; closing price (stock market) [Add to Longdo]
引け際[ひけぎわ, hikegiwa] (n) closing time [Add to Longdo]
引け時[ひけどき, hikedoki] (n) closing time [Add to Longdo]
引け値[ひけね, hikene] (n) closing quotations [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] (n) closing parenthesis [Add to Longdo]
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] (n) {comp} closing bracket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (]) [Add to Longdo]
右中括弧[みぎちゅうかっこ, migichuukakko] closing brace (}) [Add to Longdo]
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closing
   adj 1: final or ending; "the closing stages of the election";
       "the closing weeks of the year"; "the closing scene of
       the film"; "closing remarks" [ant: {opening}]
   n 1: the act of closing something [syn: {shutting}, {closing}]
      [ant: {opening}]
   2: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]
   3: approaching a particular destination; a coming closer; a
     narrowing of a gap; "the ship's rapid rate of closing gave
     them little time to avoid a collision" [syn: {closing},
     {closure}]
   4: termination of operations; "they regretted the closure of the
     day care center" [syn: {closure}, {closedown}, {closing},
     {shutdown}]
   5: a concluding action [syn: {completion}, {culmination},
     {closing}, {windup}, {mop up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top