ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closely

K L OW1 S L IY0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closely-, *closely*, close
English-Thai: Nontri Dictionary
closely(adv) อย่างสนิท,อย่างใกล้ชิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
closely (adv ) อย่างใกล้ชิด, อย่างจดจ่อ, อย่างตั้งใจ example: He is studying his textbook very closely.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, watch closely.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิด How I Won the War (1967)
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม How I Won the War (1967)
So watch closely.เพื่อให้ดูอย่างใกล้ชิด How I Won the War (1967)
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
look closely.ดูชัด ๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
We had all followed the Ray Brower story very closely, because he was a kid our age.เราตามเรื่อง เรย์ บราวเวอร์ อย่างใกล้ชิด มาตลอด เพราะเขารุ่นราวคราวเดียวกับเรา Stand by Me (1986)
You follow all her moves this closely? It's a living.คุณตามเขาแจอย่างนี้เสมอรึ The Bodyguard (1992)
When you work closely with them, like I do, you see this.คุณน่าจะสงสารคนที่ติดเชื้อ Schindler's List (1993)
In my research I've worked very closely with a man named Dr Heitz Werber.เพราะสิ่งที่คุณได้เห็น.. Deep Throat (1993)
You didn't read closely enough.คุณอ่านไม่ละเอียดนี่นา In the Mouth of Madness (1994)
Through Megatech, who happens to be closely aligned with Section 9.ผ่านทางเมก้าเทค ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับแผนก 9 ของเรา Ghost in the Shell (1995)
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closelyAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
closelyBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
closelyDutch is closely related to German.
closelyHe closely resembles his father.
closelyHe listened closely to the speaker.
closelyHe resembles his father very closely.
closelyHer skirt fits closely.
closelyHe was closely occupied with his writing.
closelyI became aware of being closely observed by a man sitting next to me.
closelyIn preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.
closelyJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
closelyJohn investigated the accident closely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิท[ADV] tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ
อย่างใกล้ชิด[ADV] closely, See also: intimately, Example: ชาวบ้านจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกอย่างใกล้ชิด
เหนียวแน่น[ADV] closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
แนบแน่น[ADV] closely, See also: inseparably, intimately, Syn. สนิทแน่น, Example: ทหารทุกคนมีความจงรักภักดีอย่างแนบแน่นในชาติไทยและมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติอย่างเต็มที่
เคียง[ADV] closely, See also: near, adjacently, Syn. เคียงคู่, เคียงข้าง, ใกล้, ใกล้ชิด, Ant. ห่าง, ห่างไกล, Example: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ, Thai definition: ชิดกันโดยเรียงข้าง
เคียงคู่[ADV] closely, See also: adjacently, Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง, Example: เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นเขาสองคนเดินเคียงคู่กันไปดูหนังด้วยล่ะ, Thai definition: อยู่ใกล้กันเป็นคู่
เคียงบ่าเคียงไหล่[ADV] shoulder to shoulder, See also: closely, side by side, Syn. เคียงข้าง, ร่วมทุกข์ร่วมสุข, ร่วมเป็นร่วมตาย, Example: เขาทั้งสองเคยต่อสู้และร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานาน
เป็นเงาตามตัว[ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงา, Example: ฉันเห็นเขาตามเธอแจไปทุกทีเป็นเงาตามตัวตลอดเลย, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
เป็นเงา[ADV] closely, See also: inseparably, Syn. ตามติด, เป็นเงาตามตัว, Example: องครักษ์เดินตามเจ้าชายรัชทายาทเป็นเงา, Thai definition: ตามไปทุกหนทุกแห่ง
ต้อยๆ[ADV] closely, See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots, Syn. ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติดๆ, หย่อยๆ, Example: ลูกหมาเดินตามเจ้าของต้อยๆ ไปทุกหนทุกแห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เฝ้าถาม[v.] (faothām) EN: question closely   FR: interroger
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side   FR: côte à côte
กอดคอ[v. exp.] (køtkhø) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together   FR: accoler
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base   FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กระชั้น[X] (krachan) EN: close ; closely ; near   
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai dārā) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity   
เกรียน[adj.] (krīen) EN: very short ; short ; closely cropped   FR: ras ; court

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOSELY    K L OW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closely    (a) klˈousliː (k l ou1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧紧[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] closely; tightly, #3,919 [Add to Longdo]
息息相关[xī xī xiāng guān, ㄒㄧ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, / ] closely bound up (成语 saw); intimately related, #17,505 [Add to Longdo]
严守[yán shǒu, ㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] closely observe, #33,026 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, / ] closely joined; connection; knot, #59,896 [Add to Longdo]
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] closely guarded; strongly fortified; sharply divided, #105,258 [Add to Longdo]
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, ] closely connected; inseparably related, #146,103 [Add to Longdo]
密织[mì zhī, ㄇㄧˋ ㄓ, / ] closely woven [Add to Longdo]
紧密织物[jǐn mì zhī wù, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ ㄓ ˋ, / ] closely woven fabric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
びっしり[, bisshiri] (adv) closely packed; crowded close; (P) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
べったり[, bettari] (adv,n) closely; thickly; hard [Add to Longdo]
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
ぺったり[, pettari] (adv) closely; fast [Add to Longdo]
パーケール[, pa-ke-ru] (n) percale (fine closely woven cotton fabric) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closely
   adv 1: in a close relation or position in time or space; "the
       onsets were closely timed"; "houses set closely
       together"; "was closely involved in monitoring daily
       progress"
   2: in an attentive manner; "he remained close on his guard"
     [syn: {close}, {closely}, {tight}]
   3: in a close manner; "the two phenomena are intimately
     connected"; "the person most nearly concerned" [syn:
     {closely}, {intimately}, {nearly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top