ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

close to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close to-, *close to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
close to home(idm) ใกล้ตัว, See also: ใกล้บ้าน
close to someone(idm) เข้ากันดีกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, สนิทสนมกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
close toAs the young man's car was close to the fence, Miss Baker had to drive up beside it on the other side, where the girl was sitting.
close toDon't go too close to the pond so that you won't fall in.
close toHe came close to losing an eye.
close toHe is close to President.
close toHe is close to sixty.
close toHe ranked close to the top.
close toHe stood close to her and tried to protect her from the typhoon.
close toHis office is very close to mine.
close toHis translation is close to the original.
close toIf not a lie, close to a boast.
close toI have included the names and prices of a couple of hotels which are reasonably close to where I live.
close toI held the fur coat close to my cheek and dreamt of the day I would be able to afford it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติด(v) next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai Definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (v) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to
แนบ[naēp] (v) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached  FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
ประชิด[prachit] (v) EN: adjoin ; come very close to ; come up against ; be adjacent to  FR: s'approcher de
ถัด[that] (x) EN: next ; latter ; close to ; next to ; following ; succeeding  FR: après ; à côté ; à la suite
เทียบ[thīep] (v) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between  FR: rapprocher ; comparer
ติด[tit] (v) EN: stand close to ; adjoin ; be adjacent to ; keep close to
ติดกับ[tit kap] (v) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by  FR: fixer (à)
ติดสอยห้อยตาม[titsøihøitām] (v) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage  FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)
เหยียบ[yīep] (v) EN: come close to  FR: frôler ; approcher
อยู่ใกล้ ๆ กับ ...[yū klai klai kap ...] (x) EN: very close to ... ; around the corner from ...  FR: tout près de ... ; se situer tout près de ... ; être aux abords de ...

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] close to, #1,898 [Add to Longdo]
临近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] close to; approaching, #6,512 [Add to Longdo]
近乎[jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙, ] close to; intimate, #11,567 [Add to Longdo]
垂危[chuí wēi, ㄔㄨㄟˊ ㄨㄟ, ] close to death; life-threatening (illness), #29,234 [Add to Longdo]
沿边[yán biān, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ, 沿 / 沿] close to the border; along the border, #49,306 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
realitätsnahclose to reality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こんな[konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
ガシる[gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to [Add to Longdo]
寄り添う;寄添う[よりそう, yorisou] (v5u,vi) to get close; to cuddle close together; to nestle close to; to snuggle up to [Add to Longdo]
狭鼻猿類[きょうびえんるい, kyoubienrui] (n,adj-no) catarrhine (primate of infraorder Catarrhini having nostrils that are close together, esp. the Old World monkeys of family Cercopithecidae) [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 close to
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top