ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloak

K L OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloak-, *cloak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cloak(n) เสื้อคลุมไม่มีปก
cloak in(phrv) คลุมไว้หลวมๆ ด้วย, See also: สวมไว้หลวมๆ
cloak in(phrv) ซ่อนอยู่ใน
cloak-and-dagger(idm) ลับๆ, See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
cloakroomn. ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม,ห้องฝากกระเป๋า,ห้องน้ำ
uncloak(อันโคลค') vt.,vi. ถอดเสื้อคลุมออก,เปิดเผย,เปิดออก,เผยออก, Syn. unmask

English-Thai: Nontri Dictionary
cloak(n) เสื้อคลุม,สิ่งปกคลุม,สิ่งปิดบัง
cloak(vt) สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloakingแบบลูกคลื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cloakHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
cloakHe cloaks his wickedness under a smiling face.
cloakHills and fields cloaked in spring colors.
cloakI checked my briefcase and umbrella in the cloakroom.
cloakShe cloaked her disappointment with a smile.
cloakThe conference was cloaked in secrecy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อคลุม(n) cloak, See also: overcoat, Example: ในสังคมชาวตะวันตกบุคคลที่ไปงานเลี้ยงรับรองต้องถอดเสื้อคลุมฝากไว้ที่ห้องเสื้อผ้าก่อนจะเข้าร่วมงาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อที่คลุมทับเสื้อนอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อ[seūa] (n) EN: clothing ; clothes ; shirt ; blouse ; coat ; cloak  FR: vêtement [m] ; habit [m] ; chemise [f] ; tenue [f]
เสื้อคลุม[seūakhlum] (n) EN: cloak ; overcoat  FR: manteau [m]
ส้วม[sūam] (n) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLOAK K L OW1 K
CLOAKED K L OW1 K T
CLOAKING K L OW1 K IH0 NG
CLOAKROOM K L OW1 K R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cloak (v) klˈouk (k l ou1 k)
cloaks (v) klˈouks (k l ou1 k s)
cloaked (v) klˈoukt (k l ou1 k t)
cloaking (v) klˈoukɪŋ (k l ou1 k i ng)
cloakroom (n) klˈoukruːm (k l ou1 k r uu m)
cloakrooms (n) klˈoukruːmz (k l ou1 k r uu m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗篷[dǒu péng, ㄉㄡˇ ㄆㄥˊ, ] cloak; mantle, #20,936 [Add to Longdo]
披风[pī fēng, ㄆㄧ ㄈㄥ, / ] cloak; cape, #31,831 [Add to Longdo]
衣帽间[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom, #61,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckmantel {m} | Deckmäntel {pl} | unter dem Deckmantelcloak | cloaks | under the guise; in the guise [Add to Longdo]
Mantel {m} | Mäntel {pl}cloak | cloaks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カロス[karosu] (n) kaross (cloak made of animal skin) [Add to Longdo]
クローク[kuro-ku] (n) (abbr) (See クロークルーム) cloakroom; checkroom; (P) [Add to Longdo]
クロークルーム[kuro-kuru-mu] (n) cloakroom [Add to Longdo]
マント(P);マンテル[manto (P); manteru] (n) (マント from French "manteau", マンテル from Dutch "mantel".) mantle; cloak; manteau; (P) [Add to Longdo]
一時預所[いちじあずかりしょ;いちじあずかりじょ, ichijiazukarisho ; ichijiazukarijo] (n) cloakroom; checkroom [Add to Longdo]
隠れ蓑;隠れみの[かくれみの, kakuremino] (n) (1) cover; front (e.g. for illegal activities); magic cloak of invisibility; (2) (uk) Dendropanax trifidus (species of flowering plant) [Add to Longdo]
外套[がいとう, gaitou] (n,adj-no) overcoat; greatcoat; cloak; wrap [Add to Longdo]
釣鐘マント;釣り鐘マント[つりがねマント, tsurigane manto] (n) long cloak worn by soldiers, students, etc. (Meiji period) [Add to Longdo]
預かり所[あずかりじょ(P);あずかりしょ, azukarijo (P); azukarisho] (n) cloakroom; parcel room; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cloak
   n 1: anything that covers or conceals
   2: a loose outer garment
   v 1: hide under a false appearance; "He masked his
      disappointment" [syn: {dissemble}, {cloak}, {mask}]
   2: cover as if with clothing; "the mountain was clothed in
     tropical trees" [syn: {clothe}, {cloak}, {drape}, {robe}]
   3: cover with or as if with a cloak; "cloaked monks"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top