หรือคุณหมายถึง cliqü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clique

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clique-, *clique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clique(n) กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน, Syn. coterie, set, clan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey, cliquy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
clique(n) พวก,คณะ,ก๊ก,หมู่,กลุ่ม,ชมรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cliqueพรรคพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cliqueI'm opposed to political power being monopolized within a clique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่คณะ(n) staff, See also: clique, bloc, organization, Example: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques
ข้าง[khāng] (n) EN: side ; party ; group ; faction ; clique  FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
คลิก[khlik] (v) EN: click  FR: cliquer
คลิกเลือก[khlik leūak] (v, exp) EN: click on  FR: cliquer
คลิกเมนู[khlik mēnū] (v, exp) FR: cliquer dans le menu
คลิกปุ่ม[khlik pum] (v, exp) FR: cliquer un bouton
คลิกที่ลูกศร[khlik thī lūksøn] (v, exp) FR: cliquer sur la flèche
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
ก๊ก[kok] (n) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race  FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
กด[kot] (v) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click  FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIQUE K L IY1 K
CLIQUES K L IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clique (n) klˈiːk (k l ii1 k)
cliques (n) klˈiːks (k l ii1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pài, ㄆㄞˋ, ] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926, #945 [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, / ] clique; valve, #14,350 [Add to Longdo]
朋党[péng dǎng, ㄆㄥˊ ㄉㄤˇ, / ] clique, #79,620 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clique {f}junto [Add to Longdo]
Cliquenhaftigkeit {f}cliquishness [Add to Longdo]
cliquenhaft {adj}cliquish [Add to Longdo]
cliquenhaft {adv}cliquishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーク[kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
一党[いっとう, ittou] (n,adj-no) party; clique; (P) [Add to Longdo]
右翼団体[うよくだんたい, uyokudantai] (n) right-wing organization (clique) (organisation) [Add to Longdo]
学閥[がくばつ, gakubatsu] (n) alma mater clique; old school tie [Add to Longdo]
軍閥[ぐんばつ, gunbatsu] (n) military clique or party [Add to Longdo]
財閥[ざいばつ, zaibatsu] (n,adj-no) zaibatsu; plutocrats; financial clique; chaebol (Korean); (P) [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] (n,vs,adj-no) conspirators; faction; cabal; clique [Add to Longdo]
党閥[とうばつ, toubatsu] (n) (party) faction or clique [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
[は, ha] (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
派閥[はばつ, habatsu] Clique [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] CLIQUE, CLAN, PARTEI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clique
   n 1: an exclusive circle of people with a common purpose [syn:
      {clique}, {coterie}, {ingroup}, {inner circle}, {pack},
      {camp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top