ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clipping

K L IH1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clipping-, *clipping*, clipp
English-Thai: Longdo Dictionary
clipping(n) กฤตภาค, ข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ตัดเป็นชิ้นๆ เช่น The company is a public relations supplier of media directories, media software, press clippings, Internet clipping, media lists and news.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clipping(n) การเล็มออก, Syn. trimming, cutting
clipping(n) ข่าวสารที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยาสาร
clipping(n) สิ่งที่ใช้ตัดหรือเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
press clippingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
clipping(n) สิ่งที่ตัดออกมา,การตัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clippingกฤตภาค [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clippingกฤตภาค, Example: กฤตภาค นับว่าเป็นวัสดุสารนิเทศของห้องสมุดอย่างหนึ่ง เป็นการนำข้อความหรือบทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และวารสารฉบับล่วงเวลา โดยผู้ที่ต้องการจะเก็บบันทึกบทความ ข้อความที่น่าสนใจ บทบรรณาธิการ จดหมายถึงบรรณาธิการ ภาพถ่าย การ์ตูน รวมถึงเรื่องราวที่ยังไม่มีการรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ฯลฯ มักรวบรวมเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นคอลเล็กชัน โดยจะมีการจัดเก็บด้วยหัวเรื่อง หรือวิธีการจำแนกอื่น เช่น ชื่อสิ่งพิมพ์ เลขหน้า วัน เดือน ปี นำมาให้หัวเรื่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม โดยเรียงสำดับตามตัวอักษร เก็บไว้ในตู้จุลสาร เพื่อนำมาใช้ค้นคว้าและอ้างอิง นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ในการจัดนิทรรศการ หรือรวบรวมเพื่อให้ทราบแนวโน้มความสนใจของประชาชนในเรื่องและช่วงเวลาต่างๆ ได้อีกด้วย

การจัดทำกฤตภาค ทำโดยการนำข่าวสารที่ต้องการจัดเก็บมาตัดเก็บมาเฉพาะส่วนที่ต้องการ นำไปผนึกลงบนกระดาษเปล่า และแจ้งถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงไว้ที่หัวกระดาษเพื่อใช้อ้างอิงได้ โดยมีวัตถุประสงค์ จัดทำเป็นเครื่องมือช่วยผู้ใช้ให้สามารถค้นหาข้อมูลปลีกย่อยที่ปรากฏในสิ่งพิมพ์ เพื่อช่วยในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการจัดเก็บกฤตภาคไว้ใน "ตู้กฤตภาค" แล้วนั้น ปัจจุบันยังได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยจัดเก็บกฤตภาคได้โดย การจัดเก็บโดยวิธีบันทึกลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพ (Scanner) เมื่อต้องการใช้จะต้องสืบค้นและอ่านผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน  ลดปัญหาการใช้กระดาษ และลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บได้อีกวิธีหนึ่ง

สิ่งที่ควรคัดเก็บไว้ ควรเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น

 • ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ และสถานที่ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • เรื่องและภาพแสดงกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุตสาหกรรมบางประเภท
 • ภาพและเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษา ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
 • ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ห้องสมุดตั้งอยู่
 • สารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Clippings (Books, newspapers, etc.)กฤตภาค [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clippingI have a newspaper clipping file.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLIPPING K L IH1 P IH0 NG
CLIPPINGS K L IH1 P IH0 NG Z
CLIPPINGER K L IH1 P IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clipping (v) klˈɪpɪŋ (k l i1 p i ng)
clippings (n) klˈɪpɪŋz (k l i1 p i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリッピング[kurippingu] (n) clipping [Add to Longdo]
クリッピングパス[kurippingupasu] (n) {comp} clipping path [Add to Longdo]
丸刈り(P);丸刈[まるがり, marugari] (n) close clipping; (P) [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) {comp} shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] (n) {comp} shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n,vs) screen; shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り抜き(P);切抜き[きりぬき, kirinuki] (n) (1) clipping (of newspaper article, etc.); cutting; scrap (for a scrapbook); (2) (abbr) (See 切り抜き絵,切り抜き細工) cut-out (picture, coloured paper, etc.); (P) [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] (n) {comp} clipping [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] (n) {comp} clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリッピング[くりっぴんぐ, kurippingu] clipping [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
切り取る[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
切り落し[きりおとし, kiriotoshi] clipping [Add to Longdo]
切取り[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clipping
   n 1: an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched
      through piles of letters and clippings" [syn: {clipping},
      {newspaper clipping}, {press clipping}, {cutting}, {press
      cutting}]
   2: cutting down to the desired size or shape [syn: {trim},
     {trimming}, {clipping}]
   3: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping},
     {snip}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top