ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cling to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cling to-, *cling to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cling to(phrv) ยึดติดกับ, See also: ติดกับ, เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to
cling to(phrv) เก็บรักษา, Syn. cling onto, hang onto
cling to(phrv) ซื่อสัตย์ต่อ, Syn. adhere to
cling together(phrv) เกาะติดกัน, See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน, Syn. stick together
cling together(phrv) ยืนหยัดร่วมกับ, See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ, Syn. stick together

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cling toCling to power.
cling toWe must cling to our faith.
cling toWet clothes cling to the body.
cling toWhat the fuck are you up to taking advantage of his proximity to cling to him like a wet T-shirt?!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึดถือ(v) hold, See also: cling to, seize, adhere to, stick, Syn. นับถือ, ยึดมั่น, Ant. ปล่อยวาง, Example: เมื่อเราเลือกทำอะไร จะต้องอาศัยคุณค่าที่ตนยึดถือเป็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
อิง[ing] (v) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with  FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
อิงแอบ[ing-aēp] (v) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together
ยึดถือ[yeuttheū] (v) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick  FR: détenir ; retenir
ยึดติด[yeuttit] (v) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to  FR: adhérer

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
へばり付く[へばりつく, hebaritsuku] (v5k) to cling to [Add to Longdo]
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on [Add to Longdo]
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy [Add to Longdo]
自転車旅行[じてんしゃりょこう, jitensharyokou] (n) bicycle trip; cycling tour [Add to Longdo]
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone) [Add to Longdo]
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead [Add to Longdo]
取り縋る;取縋る[とりすがる, torisugaru] (v5r,vi) to cling to [Add to Longdo]
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cling to
   v 1: hold firmly, usually with one's hands; "She clutched my arm
      when she got scared" [syn: {cling to}, {hold close}, {hold
      tight}, {clutch}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top