ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clever

K L EH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clever-, *clever*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clever(adj) เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
clever-clogs(sl) คนที่มีความรู้มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cleverA clever student can answer such a question easily.
cleverA clever student would not do such a thing.
cleverA dog is a clever animal.
cleverAlthough he may be clever, he is not wise.
cleverAny clever boy can do it.
cleverBeing very clever and gentle, this dog is a good companion to me.
cleverBill is the clever of the two brothers.
cleverBoth the boy and the girl are clever.
cleverBut Tony was not a clever boy.
cleverClever as he is, he still cannot solve this math problem.
cleverEven the cleverest students can make silly mistakes.
cleverFor all his cleverness, he is always reluctant to give his views.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหลมคม(adj) sharp, See also: clever, shrewd, Syn. คม, ฉลาด, Ant. ทื่อ, โง่
แยบยล(adj) clever, See also: smart, ingenious, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้แต่งเสนอแนวคิดโดยใช้กลการประพันธ์ที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหามีลีลาเฉพาะตัว
แยบยล(adv) cleverly, See also: smartly, ingeniously, Syn. เข้าที, เหมาะสม, Example: ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนี้วางแผนและอำพรางคดีได้อย่างแยบยล
พิทูร(adj) clever, See also: well versed, erudite, wise, Syn. วิทูร, ฉลาด, รอบรู้, ชำนาญ
โพธ(n) cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
เปรื่อง(v) smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
วิสารท(adj) clever, See also: wise, skilled, bold, courageous, Syn. แกล้วกล้า, ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม, Ant. โง่, เขลา, Notes: (บาลี)
แสนรู้(adj) intelligent, See also: clever, bright, sharp, canny, shrewd, astute, Syn. ฉลาด, มีไหวพริบ, ฉลาดหลักแหลม, หลักแหลม, Example: เจ้านกแสนรู้ ตาไว รีบบินหลบเข้าไปในกิ่งไม้หนา, Thai Definition: มีปัญญาช่างรู้
เจ้าปัญญา(adj) wise, See also: clever, prudent, smart, sagacious, astute, shrewd, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, ช่างคิด, หัวดี, Ant. โง่, ทึ่ม, Example: เขาไม่สามารถทำอะไรได้เสียทุกอย่าง ดังเช่นเจ้าแมวเจ้าปัญญาโดเรมอนที่เด็กๆ ชอบดู
เฉลียวฉลาด(adj) clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[chalāt] (adj) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd  FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[chalīochalāt] (adj) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute  FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉียบแหลม[chīeplaēm] (adj) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute  FR: subtil ; sagace
หัวแหลม[hūalaēm] (adj) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd
แคล่ว[khlaēo] (adv) EN: skillful ; adroitly ; cleverly
คม[khom] (adj) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute  FR: spirituel ; astucieux ; perspicace

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEVER K L EH1 V ER0
CLEVERLY K L EH1 V ER0 L IY0
CLEVERNESS K L EH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clever (j) klˈɛvər (k l e1 v @ r)
cleverer (j) klˈɛvərər (k l e1 v @ r @ r)
cleverly (a) klˈɛvəliː (k l e1 v @ l ii)
cleverest (j) klˈɛvərɪst (k l e1 v @ r i s t)
cleverness (n) klˈɛvənəs (k l e1 v @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miào, ㄇㄧㄠˋ, ] clever; wonderful, #5,577 [Add to Longdo]
[yǐng, ㄧㄥˇ, / ] clever; gifted, #11,320 [Add to Longdo]
机灵[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, / ] clever; quick-witted, #24,775 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] clever, #28,700 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] clever, #33,868 [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent, #41,019 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] clever; pretty, #42,451 [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab, #55,451 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] clever; pigmies, #77,088 [Add to Longdo]
巧妇[qiǎo fù, ㄑㄧㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] clever wife; ingenious housewife, #102,070 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend {adj}smart [Add to Longdo]
clever; gerissen; gewieft {adj}fly [Add to Longdo]
gescheit {adj} | gescheiter | am gescheitestenclever | more clever | most clever [Add to Longdo]
klug; geschickt; clever {adj} | klüger; geschickter; cleverer | am klügsten; am geschicktesten; am cleverstenclever | cleverer | cleverest [Add to Longdo]
Der gescheite HansClever Hans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざとい[azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
にかけては[nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
猿知恵[さるぢえ;さるじえ(ik), sarudie ; sarujie (ik)] (n) shallow cunning; shallow cleverness [Add to Longdo]
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme [Add to Longdo]
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme [Add to Longdo]
機巧[きこう, kikou] (n) trick; contrivance; cleverness [Add to Longdo]
機転;気転[きてん, kiten] (n) quick wittedness; tact; cleverness [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clever
   adj 1: showing self-interest and shrewdness in dealing with
       others; "a cagey lawyer"; "too clever to be sound" [syn:
       {cagey}, {cagy}, {canny}, {clever}]
   2: mentally quick and resourceful; "an apt pupil"; "you are a
     clever man...you reason well and your wit is bold"-Bram
     Stoker [syn: {apt}, {clever}]
   3: showing inventiveness and skill; "a clever gadget"; "the
     cunning maneuvers leading to his success"; "an ingenious
     solution to the problem" [syn: {clever}, {cunning},
     {ingenious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top