ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clemency

K L EH1 M AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clemency-, *clemency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clemency(n) อากาศที่น่าสบาย, Syn. mildness, calm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency

English-Thai: Nontri Dictionary
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
inclemency(n) ความร้ายแรง,ความไม่อำนวย,ความไม่เมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อนผ่อนโทษ[kān lotyøn phǿn thōt] (n, exp) EN: clemency
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
โปรดสัตว์[prōt sat] (v, exp) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin  FR: être indulgent envers les animaux

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENCY K L EH1 M AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clemency (n) klˈɛmənsiː (k l e1 m @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachsicht {f} | Nachsichten {pl}clemency | clemencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clemency
   n 1: good weather with comfortable temperatures [syn:
      {mildness}, {clemency}]
   2: leniency and compassion shown toward offenders by a person or
     agency charged with administering justice; "he threw himself
     on the mercy of the court" [syn: {clemency}, {mercifulness},
     {mercy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top