ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cleft

K L EH1 F T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cleft-, *cleft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleft[N] รอยแยก, See also: ร่อง, รอยแตก, Syn. clack, crevice
cleft palate[N] เพดานปากโหว่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleft(เคลฟทฺ) {clefted,clefting,clefts} n. ร่อง,รอยแยก,ช่องที่แตก v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ cleave. adj. ซึ่งแตกร้าว,ซึ่งแตกแยกออก,ซึ่งแบ่งแยกออก
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
cleft(vt) pt และ pp ของ cleave

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cleftรอยแยก, ร่อง, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleftเว้าลึก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleftรอยแยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft jointรอยต่อเข้าลิ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cleft lip, doubleปากแหว่งคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft lip, singleปากแหว่งเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft lip; cheiloschisis; harelip; stomatoschisis; stomoschisisปากแหว่ง [มีความหมายเหมือนกับ cleft lip, single] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate prosthesisสิ่งปิดเพดานโหว่ [มีความหมายเหมือนกับ obturator ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate; palatoschisis; uraniscochasma; uranoschisis; uranoschismเพดานโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cleftเพดานแหว่งโหว่ [การแพทย์]
Cleftเป็นร่อง [การแพทย์]
Cleft like Spaceบริเวณคล้ายร่อง [การแพทย์]
Cleft lipปากแหว่ง [TU Subject Heading]
Cleft Lipปากแหว่ง,โรคปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft Lip, Bilateralปากแหว่งสองข้าง [การแพทย์]
Cleft Lip, Bilateral, Completeโรคปากแหว่ง2ข้างชนิดตลอด [การแพทย์]
Cleft Lip, Repair ofการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]
Cleft of the Lip and Alveolus, Completeปากแหว่งตลอดริมฝีปากและเหงือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"experimental treatments for cleft palates.""การทดลองรักษาเพดานโหว่" There's No 'I' in Team (2008)
Maybe i should start doing more cleft-Palate kids.บางทีผมน่าจะผ่าตัดเด็กเพดานโหว่มากขึ้น Invest in Love (2009)
That little boy, the village boy with the cleft palate.That little boy, the village boy with the cleft palate. Your Secrets Are Safe (2010)
♪ Rock of Ages cleft for meอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I found a cleft fracture of the styloid process.ผมพบรอยแตกของกระดูกรูปร่างเรียวยาว The Predator in the Pool (2010)
This explains the cleft fracture on the victim's styloid process.นี่อธิบายถึงรอยแตกบนกระดูกรูปร่างเรียวยาว The Predator in the Pool (2010)
He saw one of the world's most venomous fish and was taking a look at it from above the surface of the water, when someone forcibly pushed his head down into the tank, causing a cleft fracture of the styloid process.เขาเห็นปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก และได้ก้มมองดู เหนือผิวน้ำ The Predator in the Pool (2010)
There are two sets of parallel cleft wounds to the parietal and temporal bones, consistent with an attack with some kind of blade.มีบาดแผลตรงแยก เพดานปากอยู่ 2 จุด ตรงผนังหุ้มกะโหลก และกระดูกขมับ เหมือนจะโดนทำร้าย ด้วยอาวุธคล้ายๆ มีด The Beginning in the End (2010)
Ohh, and so much cuter than those children with the cleft palates that you were going to pick.โอ้ และมัันน่ารักกว่าพวกเด็กเหล่านั้น ที่มีแก้มแหว่งที่ เธอกำลังเลือก Touch of Eva (2010)
I do charity work like I fix a cleft lip or a child's deformity.ต้องอย่างนั้น 'วินตัน เชอร์ชิล' Just Go with It (2011)
Rich is also board-certified in pediatrics, and, once a month, he flies down to volunteer in the rain forest, fixing children's cleft palates and teaching them acoustic guitar.ริชยังมีวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ ในเดือนละครั้ง เขาจะบินลงไปยังเขตป่าฝน เพื่อช่วยเหลือเด็ก ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ Asian Population Studies (2011)
No clefts, no hesitation marks.ไม่มีรอยแหว่ง,ไม่มีรอยของการลังเล The Method in the Madness (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาติ เสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น
ปากแหว่ง[ADJ] harelip, See also: cleft palate, harelipped, Example: การพูดไม่ชัดอาจเกิดจากความพิการหลายๆ อย่างรวมกันเช่นเสียงพูดในคนที่ปากแหว่ง เสียงภาษาต่างชาต ิเสียงพูดของคนสมองพิการ เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากแหว่ง[n.] (pākwaeng) EN: harelip ; cleft palate   FR: bec-de-lièvre [m]
รอยร้าว[n.] (røirāo) EN: crack ; rift ; cleft ; cleavage   FR: fente [f] ; fêlure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEFT    K L EH1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cleft    (v) klˈɛft (k l e1 f t)
clefts    (n) klˈɛfts (k l e1 f t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] cleft palate, #42,884 [Add to Longdo]
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] cleft palate (birth defect) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerklüftet {adj} | zerklüfteter | am zerklüftetstencleft | more cleft | most cleft [Add to Longdo]
Gaumenspalte {f}; Wolfsrachen {m} [med.]cleft palate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
陰裂[いんれつ, inretsu] (n) pudendal cleft; rima pudendi [Add to Longdo]
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting [Add to Longdo]
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P) [Add to Longdo]
口蓋裂[こうがいれつ, kougairetsu] (n) cleft palate [Add to Longdo]
口唇裂[こうしんれつ, koushinretsu] (n) (sens) harelip; cleft lip [Add to Longdo]
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] (n) cleft grafting [Add to Longdo]
兎欠;兎唇;兎脣(oK);兎口;欠唇;三つ口[いぐち(兎欠;兎唇;兎脣;欠唇);としん(兎唇;兎脣);みつくち(兎唇;兎口;三つ口);とけつ(兎欠), iguchi ( usagi ketsu ; mitsukuchi ; usagi shin ; ketsu kuchibiru ); toshin ( mitsuk] (n) (sens) harelip; cleft lip [Add to Longdo]
兎口[すぐち, suguchi] (n) (obsc) harelip; cleft lip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cleft
   adj 1: having one or more incisions reaching nearly to the
       midrib [syn: {cleft}, {dissected}]
   n 1: a split or indentation in something (as the palate or chin)
   2: a long narrow opening [syn: {crack}, {cleft}, {crevice},
     {fissure}, {scissure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top