ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearly

K L IH1 R L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearly-, *clearly*, clear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearly(adv) อย่างชัดเจน, Syn. distinctly, plainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clearlyAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
clearlyAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
clearlyA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
clearlyCan you clearly define this word?
clearlyClearly, she knows a lot about biotechnology.
clearlyClearly, the rumor is not true.
clearlyClearly, this is the most important point.
clearlyClearly you are mistaken.
clearlyExplain the fact as clearly as possible.
clearlyExpress your idea clearly.
clearlyExpress yourself as clearly as you can.
clearlyHe expressed himself clearly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นได้ชัด(adv) obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขาวผ่อง(adj) clearly white, Syn. ผ่อง, ขาวนวล, Ant. ดำปี๋, Example: ผู้เข้าประกวดที่มีผิวขาวผ่องและเรียบเนียนเท่านั้นที่จะได้รางวัลนางงามผิวเนียน, Thai Definition: ที่มีสีขาวสดใส
แน่ชัด(adv) clearly, See also: obviously, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, Example: นักวิทยาศาสตร์ประกาศยืนยันแน่ชัดว่า รังสีจากจอภาพของคอมพิวเตอร์ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยใดๆ กับสายตา, Thai Definition: อย่างกระจ่างแจ้ง โดยไม่มีข้อสงสัย
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อย่างชัดเจน(adv) clearly, Syn. อย่างแจ่มแจ้ง, Ant. อย่างคลุมเครือ, Example: ระเบียบในระบบงานได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อสงสัย
อย่างถ่องแท้(adv) clearly, See also: completely, perfectly, Syn. อย่างครบถ้วน, อย่างแท้จริง, Ant. อย่างคร่าวๆ, Example: บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างถ่องแท้
โพลน(adj) clearly white, See also: snowy white, dazzling white, snow-white, Syn. ผ่อง, Example: ดอกไม้ทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน
คาหนังคาเขา(adv) red-handedly, See also: clearly, Example: นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันถูกจับได้คาหนังคาเขาเพราะไปติดกับดักของฝ่ายตรงข้าม, Thai Definition: จับได้ขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของการ, Notes: (สำนวน)
เด่นชัด(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา(adv) clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai Definition: เห็นชัดกับตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
ชัด[chat] (adv) EN: clearly ; distincly  FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[chatjaēng] (adv) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly  FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[chatjēn] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly  FR: clairement ; distinctement ; nettement
เห็นได้[hendāi] (adj) EN: obviously seen ; clearly seen  FR: perceptible
แจ่มแจ้ง[jaemjaēng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[jaemkrajāng] (adv) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently
แจ้งชัด[jaēngchat] (adv) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly  FR: clairement
จะแจ้ง[jajaēng] (adv) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously  FR: clairement ; distinctement ; explicitement
คาหนังคาเขา[khānangkhākhao] (adv) EN: red-handedly ; clearly  FR: en flagrant délit ; la main dans le sac

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARLY K L IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearly (a) klˈɪəʳliː (k l i@1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, ] clearly demarcated; sharply contoured, #7,700 [Add to Longdo]
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying, #14,254 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はきはき[hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
はっきり[hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ウラウラ;うらうら[uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearly
   adv 1: without doubt or question; "they were clearly lost";
       "history has clearly shown the folly of that policy"
   2: in an intelligible manner; "the foreigner spoke to us quite
     intelligibly" [syn: {intelligibly}, {clearly},
     {understandably}] [ant: {unintelligibly}, {ununderstandably}]
   3: clear to the mind; with distinct mental discernment; "it's
     distinctly possible"; "I could clearly see myself in his
     situation" [syn: {distinctly}, {clearly}]
   4: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under
     the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly},
     {clear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top