ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clearance

K L IH1 R AH0 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clearance-, *clearance*
English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, Syn. removal

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearance(n) การทำให้หมดไป, See also: การเอาออกไป, Syn. removal, withdrawal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการชำระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่าน (สินค้าหรือบุคคล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearanceการตรวจผ่านทางศุลกากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะห่าง๒. คำอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceระยะห่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance volumeช่องห่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance, creatinineการชำระครีแอทินิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, politicalการได้รับความเห็นชอบจากผู้นำทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clearance, slumการขจัดชุมชนแออัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 2. กระบวนการทางชีววิทยาในการขจัดสารกัมมันตรังสีออกจากอวัยวะหรือร่างกาย [นิวเคลียร์]
Clearanceเคลียรันซ,การขจัด,การขับถ่าย,การขจัด,การชำระ [การแพทย์]
Clearance levelระดับปล่อยผ่าน, ค่าที่เท่ากับหรือน้อยกว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสี หรือค่ากัมมันตภาพรังสีรวมของวัสดุกัมมันตรังสี หรือสารกัมมันตรังสี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติกำหนดไว้ ให้พ้นจากการควบคุม [นิวเคลียร์]
Clearance Rateอัตราการชำระ [การแพทย์]
Clearance, Non-Renalการที่ยาถูกกำจัดออกไปนอกไต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
clearance formality(n) พิธีการออกของจากศุลกากร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกร่อง[baiboēkrǿng] (n) EN: port clearance permit
การทำพิธีการทางศุลกากร[kān tham phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
การตรวจตราภาษีศุลกากร[kān trūattrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
ขายของรุสต๊อก[khāikhøng ru satǿk] (n, exp) EN: clearance sale   FR: vente jusqu'à épuisement du stock [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEARANCE K L IH1 R AH0 N S
CLEARANCES K L IH1 R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clearance (n) klˈɪəʳrəns (k l i@1 r @ n s)
clearances (n) klˈɪəʳrənsɪz (k l i@1 r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausverkauf {m}; Schlussverkauf {m} | Ausverkäufe {pl}; Schlussverkäufe {pl}clearance sale | clearance sales [Add to Longdo]
Durchgangsloch {n} | Durchgangslöcher {pl}clearance hole; through hole | clearance holes; through holes [Add to Longdo]
Freiwinkel {m}clearance angle [Add to Longdo]
Klärung {f} | Klärungen {pl}clearance | clearances [Add to Longdo]
Landeerlaubnis {f}clearance to land [Add to Longdo]
Luftstrecke {f}clearance in air; air path [Add to Longdo]
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Totalausverkauf {m}; Räumungsverkauf {m}clearance sale [Add to Longdo]
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアランス[kuriaransu] (n) clearance [Add to Longdo]
クリアランスセール[kuriaransuse-ru] (n) clearance sale [Add to Longdo]
クレアチニンクリアランス[kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P) [Add to Longdo]
タペクリ[tapekuri] (n) (abbr) tappet clearance [Add to Longdo]
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent [Add to Longdo]
警察証明書[けいさつしょうめいしょ, keisatsushoumeisho] (n) police certification; police clearance [Add to Longdo]
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder) [Add to Longdo]
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale [Add to Longdo]
見切り品[みきりひん, mikirihin] (n) bargain or clearance goods [Add to Longdo]
残品整理[ざんぴんせいり, zanpinseiri] (n) clearance sale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clearance
   n 1: the distance by which one thing clears another; the space
      between them
   2: vertical space available to allow easy passage under
     something [syn: {headroom}, {headway}, {clearance}]
   3: permission to proceed; "the plane was given clearance to
     land"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top