ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clatter

K L AE1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clatter-, *clatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clatter(vi) เกิดเสียงกระทบกัน, Syn. clash, crash
clatter(vt) ทำให้เกิดเสียงกระทบกัน, Syn. clack, bang
clatter about(phrv) ทำให้เกิดเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clatter(แคลท'เทอะ) {clattered.clattering,clatters} vi.,n. (เสียง) ดังกระทบ,เคลื่อนที่ดังโกรกเกรก,หัวเราะกิ๊ก ๆ ,พูดเร็ว,พูดไม่หยุด vt.ทำให้เกิดเสียงกระทบ,การพูดนินทา,การพูดเร็ว,การพูดฉอด, See also: clattery adj. ดูclatter

English-Thai: Nontri Dictionary
clatter(n) เสียงกระทบกัน,เสียงดัง,เสียงกระดกลิ้น
clatter(vi) ดังกระทบกัน,กระดกลิ้น

CMU English Pronouncing Dictionary
CLATTER K L AE1 T ER0
CLATTERING K L AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clatter (v) klˈætər (k l a1 t @ r)
clatters (v) klˈætəz (k l a1 t @ z)
clattered (v) klˈætəd (k l a1 t @ d)
clattering (v) klˈætərɪŋ (k l a1 t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしゃかしゃ[kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたかた[katakata] (adv,n,vs) (on-mim) clattering [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かたり[katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly [Add to Longdo]
かちゃかちゃ[kachakacha] (n,adv-to) clink; clatter; clang [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくがく;ガクガク[gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
がちゃがちゃ[gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter [Add to Longdo]
がちゃつく[gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clatter
   n 1: a rattling noise (often produced by rapid movement); "the
      shutters clattered against the house"; "the clatter of iron
      wheels on cobblestones"
   v 1: make a rattling sound; "clattering dishes" [syn: {clatter},
      {clack}, {brattle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top