ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classic

K L AE1 S IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classic-, *classic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classic(adj) ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
classic(adj) ที่มีคุณภาพสูง, Syn. excellent, superior, first-rate
classical(adj) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic
classical(adj) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical(adj) ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist(n) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic; classical-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classic; classicalคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical analysisการวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical logicตรรกศาสตร์แบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical setเซตแบบฉบับ [มีความหมายเหมือนกับ crisp set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
classical physicsฟิสิกส์แบบฉบับ, วิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน โดยมีรากฐานจากวิชากลศาสตร์ของนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicBetty likes classical music.
classicClassical music is not my cup of tea.
classicDo you care for classical music?
classicDo you have any information on classical music concerts?
classicFew students get full marks in Chinese classics.
classicHe is a fine classical scholar.
classicHe is a man with a classical education.
classicHe really enjoys and appreciates classical music.
classicHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
classicHis cooking is of the classic French style that he studied in France.
classicI always enjoy listening to classical music when I have some free time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก(adj) classical, Thai Definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
คลาสสิก(n) classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai Definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
เพลงคลาสสิค(n) classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
พิณพาทย์(n) classical Thai orchestra, Syn. ปี่พาทย์, Example: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์, Count Unit: วง, Thai Definition: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
ตันติภาษา(n) classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่มีแบบแผน
มโนราห์(n) classical Thai tune, Example: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
คลาสสิก(adj) classic, Syn. คลาสสิค, Example: ประพันธ์ชอบฟังเพลงคลาสสิก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู[bāncheūn nū] (n, exp) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
ดนตรีคลาสสิก[dontrī khlātsik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [f]
ดนตรีไทยเดิม[dontrī Thai doēm] (n, exp) EN: Thai classical music
จระเข้หางยาว[jørakhē hāng yāo] (n, exp) EN: [classical Thai song]
คลาสสิก[khlātsik = khlāssik] (adj) EN: classical ; classic  FR: classique
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [m]
กระต่ายเต้น[kratāi tēn] (n, exp) EN: rhythm of old Thai classical
มโนราห์[manōrā] (n) EN: classical Thai tune
เพลงคลาสสิค[phlēng khlāssik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIC K L AE1 S IH0 K
CLASSICS K L AE1 S IH0 K S
CLASSICAL K L AE1 S IH0 K AH0 L
CLASSICISM K L AE1 S IH0 S IH2 Z AH0 M
CLASSICIST K L AE1 S AH0 S AH0 S T
CLASSICALLY K L AE1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classic (n) klˈæsɪk (k l a1 s i k)
Classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classical (j) klˈæsɪkl (k l a1 s i k l)
classicism (n) klˈæsɪsɪzm (k l a1 s i s i z m)
classicist (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classically (a) klˈæsɪkliː (k l a1 s i k l ii)
classicists (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese, #34,852 [Add to Longdo]
经书[jīng shū, ㄐㄧㄥ ㄕㄨ, / ] classic books in Confucianism; scriptures; sutras, #40,828 [Add to Longdo]
礼记[Lǐ jì, ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] Classic of Rites, #42,428 [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese, #42,813 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc, #49,020 [Add to Longdo]
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
キュビワノ[kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object [Add to Longdo]
クラシカル[kurashikaru] (adj-na,n) classical; (P) [Add to Longdo]
クラシシズム[kurashishizumu] (n) classicism [Add to Longdo]
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) [Add to Longdo]
クラシックカー[kurashikkuka-] (n) classic car [Add to Longdo]
クラシックギター[kurashikkugita-] (n) classic guitar [Add to Longdo]
クラシックライフ[kurashikkuraifu] (n) classic life [Add to Longdo]
クラシックレース[kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
クラシックロック[kurashikkurokku] (n) classic rock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classic
   adj 1: of recognized authority or excellence; "the definitive
       work on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
       {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   2: of or relating to the most highly developed stage of an
     earlier civilisation and its culture; "classic Cinese
     pottery" [syn: {classical}, {classic}] [ant: {nonclassical}]
   3: of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek
     and Roman cultures; "classical mythology"; "classical [syn:
     {classical}, {classic}, {Greco-Roman}, {Graeco-Roman},
     {Hellenic}]
   n 1: a creation of the highest excellence
   2: an artist who has created classic works

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top