ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clasp

K L AE1 S P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clasp-, *clasp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clasp(vt) จับไว้แน่น, Syn. grasp, grip, hold tightly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
clasp knifen. มีดพับ
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
clasptv. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ clasp
handclaspn. การจับมือทักทาย
inclasp(อิน' คลาสพฺ) vt. กลัดขอ (enclasp)
tieclasp(ไท'คลาสพฺ) n. ที่หนีบเน็คไท (ให้ติดกับเสื้อ), Syn. ornamental clasp
unclasp(อันคลาสพฺ') vt.,vi. ปลด,ปลดมือ,ปล่อยมือ,ปลดจากการยึดเกาะ., Syn. unfasten, release

English-Thai: Nontri Dictionary
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
clasp(vt) เกี่ยวขอ,กลัด,กำ,จับมือ,หนีบ,กอด
CLASP clasp knife(n) มีดพับ
clasper(n) ขอเกี่ยว,กระดุม,ตัวเกี่ยว
unclasp(vt) แก้,ปลด,คลาย,ปล่อยมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
claspตะขอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clasp-knife rigidityสภาพแข็งงอแบบมีดพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claspตะขอ [การแพทย์]
Clasp Arms, Barแขนตะขอบาร์ [การแพทย์]
Clasp I Claspตะขอโอบฟัน [การแพทย์]
Clasp Knife Characterเปรียบเสมือนหนึ่งการดึงมีดพับออก [การแพทย์]
Clasp, Barตะขอบาร์ [การแพทย์]
Clasp, Combinationตะขอโลหะร่วม [การแพทย์]
Clasp, Reverse Approach Circletตะขอโอบฟันชนิดกลับทาง [การแพทย์]
Clasp, Reverse Approach Circumferentialตะขอโอบฟันชนิดกลับทาง [การแพทย์]
Clasp, Reverse Back Actionตะขอลอยกลับทาง [การแพทย์]
Clasp, Ringตะขอวงแหวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
claspHe gave my hand a firm clasp.
claspShe clasped my hands and said she was glad to see me.
claspShe fastened the clasp of her necklace.
claspShe sighed and clasped her hands tightly together.
claspThe boy clasped the puppy to his chest.
claspThe mother clasped her baby to her breast.
claspThis clasp won't fasten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุมมือ(v) hold one's hand, See also: clasp (hands), Syn. จับมือ, Ant. ปล่อยมือ, Example: ลุงแกกุมมือนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด, Thai Definition: ทำให้มือตนเองหรือผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตน
เข็มกลัด(n) brooch, See also: clasp, pin, Syn. เข็มติดเสื้อ, เข็มซ่อนปลาย, Example: เข็มกลัดอันนี้เข้ากับชุดผ้าไหมที่ตัดมาใหม่มากๆ, Count Unit: อัน, ตัว, Thai Definition: เข็มสำหรับกลัดผ้า ซ่อนปลายแหลมไว้ด้านหลัง
อ้อมกอด(n) embrace, See also: clasp, Syn. อ้อมแขน, Example: เด็กน้อยส่งเสียงร้องพยายามจะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดของแม่
กลัด(v) clasp, See also: clip, pin, Syn. ขัด, เหน็บ, Example: ช่วยกลัดดอกไม้ติดหน้าอกเสื้อให้ฉันที, Thai Definition: เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม
ประสานมือ(v) join hands, See also: clasp one's hands, Syn. ร่วมมือกัน, ประสาน, Example: นานาประเทศประสานมือกันต่อต้านการค้าอาวุธสงคราม
เทพนม(n) the figure of deva, See also: clasping hand in, token to worship, Count Unit: ลาย, ท่า, Thai Definition: ชื่อรูปหรือลายมีเทวดาประนมมือ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แหนบ(n) clasp, See also: badge, insignia, Example: แม่ซื้อแหนบติดเสื้ออันใหม่มาให้พ่อ, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องประดับติดปากกระเป๋าเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็มกลัด[khemklat] (n) EN: brooch ; clasp ; pin  FR: épingle de sûreté [f]
เข็มซ่อนปลาย[khemsønplāi] (n) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin  FR: épingle à nourrice [f]
เกี่ยว[kīo] (v) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp  FR: accrocher ; attacher
กลัด[klat] (v) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag  FR: agrafer ; épingler
กก[kok] (v) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast  FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอด[køt] (v) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; caress  FR: enlacer ; étreindre ; embrasser
กุม[kum] (v) EN: hold ; grap ; grasp ; seize ; clasp ; clutch  FR: attraper ; saisir ; s'emparer de
แหนบ[naēp] (n) EN: clasp ; badge ; insignia  FR: badge [m]
โอบ[ōp] (v) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug  FR: embrasser ; enlacer
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASP K L AE1 S P
CLASPED K L AE1 S P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clasp (v) klˈaːsp (k l aa1 s p)
clasps (v) klˈaːsps (k l aa1 s p s)
clasped (v) klˈaːspt (k l aa1 s p t)
clasping (v) klˈaːspɪŋ (k l aa1 s p i ng)
clasp-knife (n) klˈaːsp-naɪf (k l aa1 s p - n ai f)
clasp-knives (n) klˈaːsp-naɪvz (k l aa1 s p - n ai v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] clasp under the arm; coerce, #16,082 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnappmesser {n}clasp knife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスプ[kurasupu] (n) clasp [Add to Longdo]
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P) [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P) [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [Add to Longdo]
口金[くちがね, kuchigane] (n) (1) (metal) cap; (2) clasp; (3) mouthpiece; (4) socket (for light, etc.) [Add to Longdo]
合掌捻り[がっしょうひねり, gasshouhineri] (n) clasped-hand twist down (sumo) [Add to Longdo]
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond [Add to Longdo]
掻き抱く[かきいだく, kakiidaku] (v5k,vt) to hug; to clasp to one's breast [Add to Longdo]
[つめ, tsume] (n) (1) nail (e.g. fingernail, toenail); claw; talon; hoof; (2) plectrum; pick; (3) hook; clasp; (P) [Add to Longdo]
締め金[しめがね, shimegane] (n) buckle; clamp; clasp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clasp
   n 1: a fastener (as a buckle or hook) that is used to hold two
      things together
   2: the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he
     has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on
     the railing" [syn: {clasp}, {clench}, {clutch}, {clutches},
     {grasp}, {grip}, {hold}]
   v 1: hold firmly and tightly [ant: {unclasp}]
   2: fasten with or as if with a brooch [syn: {brooch}, {clasp}]
   3: fasten with a buckle or buckles [syn: {buckle}, {clasp}]
     [ant: {unbuckle}]
   4: grasp firmly; "The child clasped my hands" [ant: {unclasp}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top