ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clarify

K L EH1 R AH0 F AY2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clarify-, *clarify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clarify(vt) ทำให้เข้าใจง่าย
clarify(vt) ทำให้ใสสะอาด, Syn. purify, filter, refine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarify(แคล'ริไฟ) {clarified,clarifying,clarifies} vt. ทำให้ชัดเจน vi. ใสสะอาด,กลายเป็นเข้าใจง่ายขึ้น, See also: clarification n. clarity n. ดูclarify

English-Thai: Nontri Dictionary
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clarifyความเข้าใจ [การแพทย์]
Clarifying Agentsสารช่วยให้ใส,สารช่วยทำให้ใส [การแพทย์]
Clarifying Filtersเครื่องกรองให้ใส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clarifyBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
clarifyI appreciate your help in clarifying this.
clarifyI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
clarifyThe point we must clarify here is that the border line between amateur and profession in are beginning to disappear.
clarifyThe significant point as regards the segregation problem is to clarify the value system of each group.
clarifyTrading partners are leaning on Japan to clarify its trade policy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง(adv) clarify, See also: clearly, Syn. อย่างชัดเจน, Example: ปัญหาแรกตอบได้อย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเป็น เงิน เท่านั้น
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย(v) explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขยายความใน[khayāi khwām nai] (v, exp) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify
กระจ่าง[krajāng] (v) EN: clear up ; clarify  FR: clarifier

CMU English Pronouncing Dictionary
CLARIFY K L EH1 R AH0 F AY2
CLARIFYING K L EH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clarify (v) klˈærɪfaɪ (k l a1 r i f ai)
clarifying (v) klˈærɪfaɪɪŋ (k l a1 r i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阐明[chǎn míng, ㄔㄢˇ ㄇㄧㄥˊ, / ] clarify; explain clearly, #15,005 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
聞きただす[ききただす, kikitadasu] (v5s) to find out the truth; to ascertain; to clarify [Add to Longdo]
明らかにする[あきらかにする, akirakanisuru] (exp,vs-i) to make clear; to clarify; to disclose; to make public [Add to Longdo]
明らめる[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to elucidate; to shed light on; to clarify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clarify
   v 1: make clear and (more) comprehensible; "clarify the mystery
      surrounding her death" [syn: {clarify}, {clear up},
      {elucidate}] [ant: {obfuscate}]
   2: make clear by removing impurities or solids, as by heating;
     "clarify the butter"; "clarify beer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top