ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clamour

K L AE1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamour-, *clamour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamour for(phrv) โห่ร้องแสดงความต้องการ, See also: ส่งเสียงเรียกร้อง, Syn. yammer for
clamour down(phrv) ส่งเสียงดังกลบ, See also: โห่ร้องกลบ
clamour against(phrv) ตะโกนร้องต่อต้าน, See also: โห่ร้องต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง

English-Thai: Nontri Dictionary
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
clamour(vt) ส่งเสียงดัง,ส่งเสียงกึกก้อง,ส่งเสียงเอ็ดตะโร,โห่ร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โห่ร้อง[hōrøng] (v) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud  FR: acclamer ; pousser des vivats

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAMOUR K L AE1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clamour (v) klˈæmər (k l a1 m @ r)
clamours (v) klˈæməz (k l a1 m @ z)
clamoured (v) klˈæməd (k l a1 m @ d)
clamouring (v) klˈæmərɪŋ (k l a1 m @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンワン;わんわん[wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P) [Add to Longdo]
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P) [Add to Longdo]
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P) [Add to Longdo]
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle [Add to Longdo]
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamour
   n 1: loud and persistent outcry from many people; "he ignored
      the clamor of the crowd" [syn: {clamor}, {clamoring},
      {clamour}, {clamouring}, {hue and cry}]
   v 1: utter or proclaim insistently and noisily; "The delegates
      clamored their disappointment" [syn: {clamor}, {clamour}]
   2: make loud demands; "he clamored for justice and tolerance"
     [syn: {clamor}, {clamour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top