ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clamor

K L AE1 M ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clamor-, *clamor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clamor(n) การร้องออกมาอย่างดัง, Syn. outcry, din, uproar
clamor(n) การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน, Syn. protesting, complaint
clamorous(adj) ที่มีเสียงดังวุ่นวาย, Syn. noisy, clamant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy, Ant. quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clamorThe baby clamored to be fed.
clamorThe children are clamoring to go to the Zoo.
clamorThey clamored emphatically against the nuclear tests.
clamorThey're all clamoring to get their money back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวกหู(adj) noisy, See also: clamorous, vociferous, boisterous, loud, Syn. หนกหู, หนกขู, หนวกหู, Example: บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
คึกคะนอง(adv) impetuously, See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: เขาคิดอย่างคึกคะนองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในวงการผลิตแผงวงจรรวม
คึกคะนอง(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
คึกคาม(adj) impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
อึกทึก(adv) noisily, See also: clamorously, boisterously, tumultuously, Syn. ครึกโครม, อื้ออึง, เอ็ด, Ant. เงียบ, Example: พรรคการเมืองแต่ละพรรคเคลื่อนไหวเตรียมตัวรับมือเลือกตั้งในกติกาใหม่กันอย่างอึกทึก
อึง(adj) noisy, See also: clamorous, loud, Syn. ดัง, อึกทึก, เอ็ด, Ant. เงียบสงบ
อึงคะนึง(adj) noisy, See also: clamorous, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ
อึงมี่(adv) noisily, See also: clamorously, boisterously, Syn. อื้ออึง, Ant. เงียบ, Example: เกิดการยื้อยุดระหว่างพระกับนางลิง ผู้คนตะโกนเชียร์ทั้งสองฝ่ายอึงมี่, Thai Definition: ดังอื้ออึงระงมไป
เอ็ดตะโร(adj) clamorous, Example: เพื่อนบ้านข้างเคียงต่างเร่เข้ามาดูหลังจากได้ยินเสียงเอ็ดตะโรของพ่อ, Thai Definition: ทำเสียงอึกทึกครึกโครม, ดุด้วยเสียงดังลั่น
อึงคะนึง(adv) noisily, See also: clamorously, Syn. เอะอะ, อื้ออึง, Ant. เงียบ, Example: รถติดจนคนขับรถหัวเสียกดแตรบีบไล่กันอึงคะนึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึกทึก[eukkatheuk] (adj) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous  FR: bruyant ; sonore
กราว[krāo] (adv) EN: clamorously
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย[nok phong yai phan Indīa] (n, exp) EN: Clamorous Reed Warbler  FR: Rousserolle stentor [f] ; Rousserolle babillarde [f] ; Rousserolle d’Égypte [f] ; Rousserolle orientale [f] ; Rousserolle turdoïde d’Égypte [f]
หนวกหู[nūakhū] (x) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud  FR: bruyant ; assourdissant
เซ็งแซ่[sengsaē] (adj) EN: clamorous  FR: bruyant ; tumultueux
เสียงก้อง[sīeng køng] (n, exp) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow  FR: écho [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAMOR K L AE1 M ER0
CLAMORED K L AE1 M ER0 D
CLAMORING K L AE1 M ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clamorous (j) klˈæmərəs (k l a1 m @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] clamor; noise, #31,291 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] clamor; noise; deceitful, #31,291 [Add to Longdo]
声浪[shēng làng, ㄕㄥ ㄌㄤˋ, / ] clamor, #36,680 [Add to Longdo]
[náo, ㄋㄠˊ, ] clamor, #37,594 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] clamor, #39,279 [Add to Longdo]
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, / ] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink, #45,687 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] clamor, uproar, annoyance, #443,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschrei {n}clamor [Am.]; clamour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
わいわい[waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
笑いの渦[わらいのうず, warainouzu] (n) clamor of laughter [Add to Longdo]
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clamor
   n 1: a loud harsh or strident noise [syn: {blare}, {blaring},
      {cacophony}, {clamor}, {din}]
   2: loud and persistent outcry from many people; "he ignored the
     clamor of the crowd" [syn: {clamor}, {clamoring}, {clamour},
     {clamouring}, {hue and cry}]
   v 1: make loud demands; "he clamored for justice and tolerance"
      [syn: {clamor}, {clamour}]
   2: utter or proclaim insistently and noisily; "The delegates
     clamored their disappointment" [syn: {clamor}, {clamour}]
   3: compel someone to do something by insistent clamoring; "They
     clamored the mayor into building a new park"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top