ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

claim

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -claim-, *claim*
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
claim(n) การเรียกร้อง, Syn. demand, request, call
claim(vt) เรียกร้อง, Syn. demand, require
claim(vt) อ้าง, See also: กล่าวอ้าง
claimant(n) ผู้ที่เรียกร้องสิทธิ, Syn. petitioner, claimer
claim for(phrv) เรียกร้องให้จ่ายสำหรับ
claim for(phrv) อ้างในสิทธิ์ของ
claim back(phrv) เรียกร้องเงินคืน
claim from(phrv) เรียกร้องค่าชดเชย
claim against(phrv) เรียกร้องให้จ่าย, See also: อ้างสิทธิ์ให้จ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
claim(เคลม) vt.,n. (การ) เรียกร้อง,อ้างสิทธิ,อ้าง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิเรียกร้อง,สิ่งที่เรียกร้อง
claimant(เคล'เมินทฺ) n. ผู้เรียกร้อง,ผู้อ้างสิทธิ
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail
counterclaim(เคา'เทอะเคลม) vt.,vi.,n. (การ) เรียกร้องแย้ง,อ้างสิทธิแย้ง,แย้งสิทธิ., See also: counterclaimant n. ดูcounterclaim
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
proclaim(โพรเคลม') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอย่างเปิดเผย,ประกาศสรรเสริญ., See also: proclaimer n., Syn. announce, declare
re-claim(รีเคลม') vi. เรียกร้องกลับ,เรียกคืน,เรียกร้องอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
claim(n) สิทธิ,คำร้อง,การเรียกร้องสิทธิ์,การอ้างสิทธิ
claim(vt) อ้างสิทธิ,เรียกร้องสิทธิ์,ยืนยัน
claimant(n) ผู้อ้างสิทธิ,ผู้เรียกร้องสิทธิ์,โจทก์
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi, vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
counterclaim(n) การแย้ง,การเรียกร้องแย้ง
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
claim๑. ข้อเรียกร้อง๒. การใช้สิทธิเรียกร้อง๓. การอ้างสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
claim๑. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน๒. ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimข้อเรียกร้อง, การใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim adjusterผู้ไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้อง (ในการประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim agentตัวแทนค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claim and deliveryสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์, การเรียกร้องเอาทรัพย์คืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimantผู้เรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
claimright insuranceการประกันภัยการยับยั้งการชำระเงิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
claims adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Claims Bureauสำนักงานจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Claimการทวง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Claim(s)ข้อถือสิทธิ ที่ขอรับความคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Claimsข้อเรียกร้อง [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
claimAmerica likes to claim that it is a "classless" society.
claimAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
claimBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
claimDoes anyone claim this knife?
claimHe claimed his share of the profits.
claimHe claimed on the insurance after his car accident.
claimHe claimed that he had discovered a new comet.
claimHe claimed that he had returned the book to the library.
claimHe claimed that the enormous property was at his disposal.
claimHe claimed to be an expert in finance.
claimHe claims he knows nothing about her.
claimHe claims that he is a painter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เรียกร้อง(n) one who demands, See also: claimant, Syn. คนเรียกร้อง, Ant. ผู้ให้, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาคือผู้เรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรีปลดรองอธิบดีออกจากตำแหน่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความต้องการให้ผู้อื่นให้สิ่งของหรือให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
อ้างว่า(v) claim, See also: cite, mention, Syn. อ้างถึง, กล่าวถึง, Example: นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
อ้างสิทธิ์(v) claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai Definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
คำเรียกร้อง(n) request, See also: claim, demand, call, appeal, Syn. ข้อเรียกร้อง, ข้อกำหนด
คู่พิพาท(n) litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai Definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
เอ่ยอ้าง(v) claim, See also: profess, Example: ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีข้อกำหนดว่า การอภิปรายจะเอ่ยอ้างถึงพระปรมาภิไธยไม่ได้
แอบอ้าง(v) refer stealthily, See also: claim falsely, Example: เราไม่ควรขโมยความคิดของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นความคิดของตน, Thai Definition: เอาไปอ้างโดยเจ้าตัวไม่รู้
ตู่(v) claim ownership without justification, See also: make a false claim for another's possession, assume or feign ownership, acquire possession, Syn. ทึกทัก, Example: เขาคงไปอ่านของใครแล้วมาตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai Definition: กล่าวอ้างผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
ถือสิทธิ์(v) take the liberty of, See also: claim, assert, Syn. ลุอำนาจ, Example: เขาถือสิทธิ์มาแก้ต้นฉบับของผมได้อย่างไร, Thai Definition: อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่
ทวงสิทธิ(v) claim, See also: demand, request, press, require, Syn. อ้างสิทธิ์, ทวงถาม, เรียกเอา, อ้าง, เรียกร้อง, Ant. ให้สิทธิ์, Example: เธอทวงสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขา เพื่อให้เขาเลี้ยงดูเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างสิทธิ์[āng sit] (v, exp) EN: claim
อ้างสิทธิ์ใน...[āng sit nai …] (v, exp) EN: lay claim to ; vindicate for
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ใบเปิด[baipoēt] (n, exp) EN: claim for reimbursement
เบิกค่าใช้จ่าย[boēk khāchaijāi] (v, exp) EN: claim expenses
โดยอ้างว่า...[dōi āng wā …] (x) EN: claiming that …
ฟ้องแย้ง[føngyaēng] (v) EN: counterclaim ; file a cross-action ; file a cross-suit ; countersue

CMU English Pronouncing Dictionary
CLAIM K L EY1 M
CLAIMS K L EY1 M Z
CLAIMED K L EY1 M D
CLAIMANT K L EY1 M AH0 N T
CLAIMING K L EY1 M IH0 NG
CLAIMANTS K L EY1 M AH0 N T S
CLAIMANTS' K L EY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
claim (v) klˈɛɪm (k l ei1 m)
claims (v) klˈɛɪmz (k l ei1 m z)
claimed (v) klˈɛɪmd (k l ei1 m d)
claimant (n) klˈɛɪmənt (k l ei1 m @ n t)
claiming (v) klˈɛɪmɪŋ (k l ei1 m i ng)
claimants (n) klˈɛɪmənts (k l ei1 m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspruch {m}; Anrecht {n}; Recht {n} | Ansprüche {pl} | verjährter Anspruch | abhängiger Anspruch | unabhängiger Anspruch | Anspruch geltend machen; Forderung geltend machen | Anspruch anerkennen | Ansprüche anmelden | Anspruch aufgeben | Anspruch erheben aufclaim | claims | outlawed claim | dependent claim | independent claim | to assert a claim | to admit a claim | to stake out a claim | to abandon a claim | to lay claim to [Add to Longdo]
Claim {n}; Förderrecht {n} | ein Claim absteckenclaim | to stake a claim [Add to Longdo]
Ersatzanspruch {m} | Ersatzansprüche {pl}claim for compensation | claims for compensation [Add to Longdo]
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim [Add to Longdo]
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim [Add to Longdo]
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation [Add to Longdo]
Schadensersatzklage {f}; Schadenersatzklage {f} | Schadensersatzklagen {pl}; Schadenersatzklagen {pl}claim for damages | claims for damages [Add to Longdo]
Schadensersatzforderung {f}; Schadenersatzforderung {f}claim for damages [Add to Longdo]
Spesenabrechnung {f}claim for expenses [Add to Longdo]
Spesenabrechnungsformular {n}claim form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
アクレイム[akureimu] (n) acclaim [Add to Longdo]
クレーマー[kure-ma-] (n) claimer; claimant [Add to Longdo]
クレーム[kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレームトークン[kure-muto-kun] (n) {comp} claim token [Add to Longdo]
ポルダー[poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut [Add to Longdo]
引き換え券;引換券;引替え券[ひきかえけん, hikikaeken] (n) exchange ticket; claim tag; coupon [Add to Longdo]
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引き取る(P);引取る(io)(P);引きとる[ひきとる, hikitoru] (v5r,vt) (1) to take over; to take back; to collect; to claim; (2) to take charge of; to take custody of; to look after; to take care of; to adopt; (3) to retire to a private place; to withdraw; to get out; (P) [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token [Add to Longdo]
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 claim
   n 1: an assertion of a right (as to money or property); "his
      claim asked for damages"
   2: an assertion that something is true or factual; "his claim
     that he was innocent"; "evidence contradicted the
     government's claims"
   3: demand for something as rightful or due; "they struck in
     support of their claim for a shorter work day"
   4: an informal right to something; "his claim on her
     attentions"; "his title to fame" [syn: {claim}, {title}]
   5: an established or recognized right; "a strong legal claim to
     the property"; "he had no documents confirming his title to
     his father's estate"; "he staked his claim" [syn: {title},
     {claim}]
   6: a demand especially in the phrase "the call of duty" [syn:
     {call}, {claim}]
   v 1: assert or affirm strongly; state to be true or existing;
      "He claimed that he killed the burglar" [ant: {disclaim}]
   2: demand as being one's due or property; assert one's right or
     title to; "He claimed his suitcases at the airline counter";
     "Mr. Smith claims special tax exemptions because he is a
     foreign resident" [syn: {claim}, {lay claim}, {arrogate}]
     [ant: {forego}, {forfeit}, {forgo}, {give up}, {throw
     overboard}, {waive}]
   3: ask for legally or make a legal claim to, as of debts, for
     example; "They claimed on the maximum allowable amount"
   4: lay claim to; as of an idea; "She took credit for the whole
     idea" [syn: {claim}, {take}] [ant: {disclaim}]
   5: take as an undesirable consequence of some event or state of
     affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work
     took its toll on her" [syn: {claim}, {take}, {exact}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top