ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cite

S AY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cite-, *cite*
English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cite(vt) อ้าง, See also: อ้างอิง, กล่าวอ้าง, Syn. refer, mention, quote
cite for(phrv) ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ได้รับการสดุดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
ascites(อะไซ'ทีซ) n. โรคท้องมาน, ภาวะมีน้ำในโพรงเยื่อบุช่องท้อง. -ascetic (al) adj.
chalcociten. แร่ทองแดงซัลไฟด์
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
excitern. ผู้เร้า,สิ่งเร้า,ตัวกำเนิดไฟฟ้า
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate
incitement(อินไซทฺ' เมินทฺ) n. การกระตุ้น, การยุยง, การปลุกปั่น, สิ่งกระตุ้น, สิ่งดลใจ, แรงผลักดัน, Syn. instigation, stimulation

English-Thai: Nontri Dictionary
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
plebiscite(n) การลงคะแนนเสียงทั้งประเทศ
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cite๑. ออกหมายเรียก๒. ยกเป็นข้ออ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citeอ้างถึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
citeA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
citeCites are designated on this map as red dots.
citeShe would cite from the Bible.
citeThe data cited in King's research is taken from UNESCO's 1970 white paper on world population.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้างว่า(v) claim, See also: cite, mention, Syn. อ้างถึง, กล่าวถึง, Example: นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
กล่าวอ้าง(v) cite, See also: quote, adduce, allude to, mention, Syn. อ้าง, อ้างถึง, Example: ทหารมักชอบกล่าวอ้างถึงความมั่นคงของประเทศชาติเป็นเงื่อนไขในการกำจัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน
ยก(v) cite, See also: quote, refer, allude, illustrate, show an example, Syn. แสดง, อ้าง, Example: ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
ชัก(v) cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai Definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง
การกล่าวอ้าง(n) quotation, See also: cite, Example: ีมีการกล่าวอ้างกันอย่างกว้างขวางว่าวิชัยเป็นผู้ลักลอบค้าไม้เถื่อน
อ้างอิง(v) refer, See also: cite, quote, consult, claim, allege, Example: ผู้ทำนายจะต้องสามารถอ้างอิงสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้, Thai Definition: ถือเป็นหลัก, นำมากล่าวเป็นหลัก, กล่าวถึงเพื่อเป็นหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างถึง[āng theung] (v) EN: refer to ; cite  FR: se référer à ; citer
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บั้น[ban] (n) EN: ban (1,000 liter capacity unit)  FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]  FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บริษัทโฆษณา[børisat khōtsanā = børisat khōsanā] (n, exp) EN: advertising agency  FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]
บุรี[burī] (n) EN: city ; town  FR: ville [f] ; cité [f]
ชัก[chak] (v) EN: cite ; display

CMU English Pronouncing Dictionary
CITE S AY1 T
CITED S AY1 T AH0 D
CITED S AY1 T IH0 D
CITES S AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cite (v) sˈaɪt (s ai1 t)
cited (v) sˈaɪtɪd (s ai1 t i d)
cites (v) sˈaɪts (s ai1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, ] cite (in dispatches); commend, #6,931 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
いそいそ[isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
イクサイトメント[ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
エキサイト[ekisaito] (n,vs) excite; (P) [Add to Longdo]
スパム[supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
デイサイト;デーサイト[deisaito ; de-saito] (n) dacite [Add to Longdo]
ハイテンション[haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cite
   n 1: a short note recognizing a source of information or of a
      quoted passage; "the student's essay failed to list several
      important citations"; "the acknowledgments are usually
      printed at the front of a book"; "the article includes
      mention of similar clinical cases" [syn: {citation},
      {cite}, {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
      {quotation}]
   v 1: make reference to; "His name was mentioned in connection
      with the invention" [syn: {mention}, {advert}, {bring up},
      {cite}, {name}, {refer}]
   2: commend; "he was cited for his outstanding achievements"
     [syn: {mention}, {cite}]
   3: refer to; "he referenced his colleagues' work" [syn:
     {reference}, {cite}]
   4: repeat a passage from; "He quoted the Bible to her" [syn:
     {quote}, {cite}]
   5: refer to for illustration or proof; "He said he could quote
     several instances of this behavior" [syn: {quote}, {cite}]
   6: advance evidence for [syn: {adduce}, {abduce}, {cite}]
   7: call in an official matter, such as to attend court [syn:
     {summon}, {summons}, {cite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top