ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

citation

S AY0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -citation-, *citation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
citation(n) การกล่าวอ้าง, Syn. mention, citing, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
citation(n) การอ้าง,การอ้างอิง,การกล่าวถึง,การส่งหมาย,หมายศาล
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
citation๑. หมายเรียกบุคคล (ของศาลหรือเจ้าพนักงาน) (ป. วิ. อาญา)๒. คำประกาศกิตติคุณ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
citation of authoritiesการอ้างหลักหรือผู้รู้เพื่อสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Citationsข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, ข้อมูลการอ้างอิงในเอกสารสิทธิบัตร, Example: มี 2 แบบ คือ จากผู้ประดิษฐ์และผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อว่ามีความสำคัญในภูมิหลังของการประดิษฐ์ มาจากสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ คือ วารสาร หนังสือ คู่มือทางวิชาการ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
การยุยง[kān yuyong] (n) EN: incitement ; instigation  FR: incitation [f]
คำกล่าวขวัญ[kham klāokhwan] (n) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ข้ออ้างอิง[khø-āng-ing] (n) EN: reference ; citation
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [f]
หมายศาล[māisān] (n) EN: subpoena ; summons ; writ  FR: assignation (à comparaître) [f] ; citation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CITATION S AY0 T EY1 SH AH0 N
CITATIONS S AY0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
citation (n) sˈaɪtˈɛɪʃən (s ai1 t ei1 sh @ n)
citations (n) sˈaɪtˈɛɪʃənz (s ai1 t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufung {f} (auf); Heranziehung {f}citation (of) [Add to Longdo]
Vorladung {f} | Vorladungen {pl}citation | citations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイテーション[saite-shon] (n) citation [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] (n) {comp} citation order [Add to Longdo]
レシテーション[reshite-shon] (n) recitation [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
引証[いんしょう, inshou] (n,vs) quotation; citation [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] (n,vs,adj-no) quotation; citation; reference; (P) [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] (n) {comp} citation index [Add to Longdo]
加振[かしん, kashin] (n) excitation [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
引用[いんよう, inyou] citation, reference [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 citation
   n 1: an official award (as for bravery or service) usually given
      as formal public statement [syn: {citation},
      {commendation}]
   2: (law) the act of citing (as of spoken words or written
     passages or legal precedents etc.)
   3: a short note recognizing a source of information or of a
     quoted passage; "the student's essay failed to list several
     important citations"; "the acknowledgments are usually
     printed at the front of a book"; "the article includes
     mention of similar clinical cases" [syn: {citation}, {cite},
     {acknowledgment}, {credit}, {reference}, {mention},
     {quotation}]
   4: a passage or expression that is quoted or cited [syn:
     {quotation}, {quote}, {citation}]
   5: a summons that commands the appearance of a party at a
     proceeding
   6: thoroughbred that won the triple crown in 1948

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top