ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

circum-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: circum, -circum-, *circum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circum(prf) รอบ, See also: โดยรอบ
circumflex(n) เครื่องหมายที่อยู่บนสระเพื่อแสดงการออกเสียงในบางภาษา
circumvent(vt) หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass
circumspect(adj) ที่คิดอย่างรอบคอบ, Syn. cautious, careful
circumscribe(vt) จำกัด, Syn. confine, limit
circumscribe(vt) ทำให้ล้อมรอบ, Syn. encircle
circumstance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. chance, luck
circumstance(n) สภาวะแวดล้อม
circumstance(n) เหตุการณ์, Syn. situation, condition
circumambient(adj) ล้อมรอบ, Syn. surrounding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circum-Pref.รอบ,เวียนรอบ
circumambientadj. ซึ่งล้อมรอบ,โคจร
circumambulate n.vt.,vi. เดินรอบ,ไปรอบ
circumaviatevt. บินรอบโลก,บินรอบ
circumcentern. ศูนย์กลางรอบ
circumcentren. ศูนย์กลางรอบ
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
circumference(เซอคัม'เฟอเรินซฺ) n. เส้นรอบวง,ความยาวของเส้นรอบวง, Syn. perimeter, circuit
circumferential(เซอคัมฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเส้นรอบวง,ซึ่งล้อมรอบ,อ้อมค้อม,วกเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
circumference(n) เส้นรอบวง,ขอบ,ปริมณฑล,วง
circumlocution(n) การพูดน้ำท่วมทุ่ง,การพูดวกวน
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
circumstance(n) พฤติการณ์,โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตุการณ์แวดล้อม,เหตุ,กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circum-Pacific beltแนววงรอบแปซิฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
circumanal; perianal; periproctic-รอบทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumarticular-รอบข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumaustral-กระจายพันธุ์ทางซีกโลกใต้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
circumaxillary-รอบรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumboreal-กระจายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
circumcentreศูนย์กลางวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumcircle; circumscribed circleวงกลมล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
circumcisionการขริบหนังหุ้มปลาย(องคชาต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circumconeกรวยล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circum Esophageal Connectiveเซอคัมอีโซฟาเจียลคอนเนคตีฟ [การแพทย์]
Circumbony Wiringการร้อยลวดเพื่อมัดรอบกระดูก [การแพทย์]
Circumcisersหมอผ่าตัดปลายองคชาต [การแพทย์]
Circumcisionองคชาต,การตัดหนังหุ้มปลาย;ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศออก;การขลิบหนังปลายอวัยวะสืบพันธุ์;การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ;การขลิบหนังหุ้มปลาย [การแพทย์]
Circumductionเวลาเดินต้องเหวี่ยงขาไปข้างนอก,การหมุนเป็นวงกลม,การหมุนแขนโดยรอบ [การแพทย์]
circumferenceเส้นรอบวง, ความยาวรอบรูปวงกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Circumference Ratios, Fetal Head-to-Abdominalการวัดอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงของศีรษะและท้อง [การแพทย์]
Circumference, Abdominalเส้นรอบท้องเด็กในครรภ์ [การแพทย์]
Circumference, Left Mid-Armขนาดรอบกึ่งกลางต้นแขนซ้าย [การแพทย์]
Circumference, Mid-Upper Armเส้นรอบแขนที่จุดกึ่งกลางแขน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
circumAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
circumAt present a very great number of people are seeking to participate and, depending on circumstances, up to a month ahead is fully booked.
circumBear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.
circumBefore taking the measures you must take account of the difficult circumstances.
circumChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
circumCircumstances are entirely favorable to us.
circumCircumstances did not permit me to help you.
circumCircumstances do not allow me to say any more.
circumCircumstances do not permit me such a holiday.
circumCircumstances forced us to cancel our appointment.
circumCircumstances forced us to put off the meeting.
circumCircumstances surrounding the textile industry have changed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
เส้นรอบวง(n) circumference, See also: perimeter, Example: บอลลูนลูกนี้มีขนาดเส้นรอบวง 500 เซนติเมตร, Count Unit: เส้น, Thai Definition: เส้นโค้งที่เป็นแนวขอบทั้งสิ้นของรูปวงกลมหรือของวงรี, Notes: (คณิตศาสตร์)
กรณี(n) case, See also: circumstance, event, incident, Syn. เรื่อง, เหตุ, Example: นายสุรศักดิ์ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการลงทะเบียน, Count Unit: กรณี, อย่าง
กำลัง(n) circumference of the tree, Example: ลำต้นไม้ต้นหนึ่งมีกำลังสิบอ้อมแขน, Thai Definition: มาตรวัดรอบของกลม
การณ์(n) event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล
ขอบไร(n) circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง
รูปการณ์(n) circumstance, See also: case, condition, situation, Syn. เหตุการณ์, Example: มองตามรูปการณ์แล้ว ฝ่ายค้านกำลังได้รับความนิยม, Count Unit: รูปการ, Thai Definition: สภาพเหตุการณ์ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
การณ์[kān] (n) EN: event ; circumstances ; situation ; cause  FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
กรณี[karanī = køranī] (n) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident  FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณีพิเศษ[karanī phisēt] (n, exp) EN: special circumstances ; special case ; particular case  FR: circonstances particulières [fpl] ; cas particulier [m]
กรณีแวดล้อม[karanī waētløm] (n, exp) EN: surrounding circumstances
คอยเหตุ[khøihēt] (v) EN: observe ; watch ; circumspect ; look ; inspect ; oversee  FR: observer
ข้นแค้น[khonkhaēn] (adj) EN: in hard circumstances ; destitute ; needy ; poverty-stricken
ขอบ[khøp] (n) EN: perimeter ; periphery ; circumference  FR: périmètre [m] ; circonférence [f]
ความจำกัด[khwām jamkat] (n) EN: limitation ; restriction ; circumscription  FR: limitation [f] ; restriction [f]
ความยาวรอบวง[khwām yāo røp wong] (n, exp) EN: circumference)  FR: circonférence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIRCUMCISE S ER1 K AH0 M S AY2 Z
CIRCUMVENE S ER2 K AH0 M V IY1 N
CIRCUMVENT S ER2 K AH0 M V EH1 N T
CIRCUMSPECT S ER1 K AH0 M S P EH2 K T
CIRCUMVENTS S ER2 K AH0 M V EH1 N T S
CIRCUMCISED S ER1 K AH0 M S AY2 Z D
CIRCUMVENTED S ER2 K AH0 M V EH1 N T IH0 D
CIRCUMCISION S ER2 K AH0 M S IH1 ZH AH0 N
CIRCUMSTANCE S ER1 K AH0 M S T AE2 N S
CIRCUMSCRIBE S ER2 K AH0 M S K R AY1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
circumcise (v) sˈɜːʳkəmsaɪz (s @@1 k @ m s ai z)
circumflex (n) sˈɜːʳkəmflɛks (s @@1 k @ m f l e k s)
circumvent (v) sˌɜːʳkəmvˈɛnt (s @@2 k @ m v e1 n t)
circumcised (v) sˈɜːʳkəmsaɪzd (s @@1 k @ m s ai z d)
circumcises (v) sˈɜːʳkəmsaɪzɪz (s @@1 k @ m s ai z i z)
circumspect (j) sˈɜːʳkəmspɛkt (s @@1 k @ m s p e k t)
circumvents (v) sˌɜːʳkəmvˈɛnts (s @@2 k @ m v e1 n t s)
circumcising (v) sˈɜːʳkəmsaɪzɪŋ (s @@1 k @ m s ai z i ng)
circumcision (n) sˌɜːʳkəmsˈɪʒn (s @@2 k @ m s i1 zh n)
circumflexes (n) sˈɜːʳkəmflɛksɪz (s @@1 k @ m f l e k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情况[qíng kuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances; state of affairs; situation, #159 [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain, #1,771 [Add to Longdo]
情形[qíng xing, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ˙, ] circumstances; situation, #4,080 [Add to Longdo]
境地[jìng dì, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˋ, ] circumstances, #11,140 [Add to Longdo]
方圆[fāng yuán, ㄈㄤ ㄩㄢˊ, / ] circumference, #14,139 [Add to Longdo]
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, ] circumstances; scene; about; probably, #23,979 [Add to Longdo]
境遇[jìng yù, ㄐㄧㄥˋ ㄩˋ, ] circumstance, #24,518 [Add to Longdo]
境况[jìng kuàng, ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances, #25,755 [Add to Longdo]
圆周[yuán zhōu, ㄩㄢˊ ㄓㄡ, / ] circumference, #47,260 [Add to Longdo]
景况[jǐng kuàng, ㄐㄧㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] circumstances, #55,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぐるり[gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
にかたくない[nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible) [Add to Longdo]
ばつ[batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
アオタ;あおた[aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]
エドアブラザメ[edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top