ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cipher

S AY1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cipher-, *cipher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cipher(n) ศูนย์, See also: ค่าเป็นศูนย์, Syn. zero, blank, naught, cypher
cipher(n) สิ่งที่ไม่มีค่า, See also: สิ่งที่ไม่สำคัญ, Syn. nonentity, cypher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
decipher(ดิไซ'เฟอะ) vt. แปลความหมาย,ถอดรหัส., See also: decipherability, decipherer n.
encipher(เอนไซ'เฟอะ) vt. เปลี่ยนเป็นรหัส,ทำเป็นรหัส., See also: encipherer n. ดูencipher encipherment n. ดูencipher
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde

English-Thai: Nontri Dictionary
cipher(n) รหัส,อักษรไขว้,สัญลักษณ์ลับ
cipher(vt) คิดเลข,ทำเป็นรหัส,เขียนเป็นรหัส
decipher(vt) ถอดรหัส,ถอดความ,แปลความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cipherรหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cipherตัวศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปล[plaē] (v) EN: decode ; render ; decipher ; make out  FR: déchiffrer ; décoder
แปลความ[plaēkhwām] (v) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble  FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
รหัส[rahat] (n) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word  FR: code [m] ; code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f] ; indicatif [m]
รหัสลับ[rahat lap] (n, exp) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher  FR: code secret [m] ; mot de passe [m] ; combinaison [f]
ศูนย์[sūn] (num) EN: zero ; nought ; nil ; cipher  FR: zéro [m]
ถอดรหัส[thøtrahat] (v) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack  FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
CIPHER S AY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cipher (v) sˈaɪfər (s ai1 f @ r)
ciphers (v) sˈaɪfəz (s ai1 f @ z)
ciphered (v) sˈaɪfəd (s ai1 f @ d)
ciphering (v) sˈaɪfərɪŋ (s ai1 f @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chiffriermaschine {f}cipher machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] (n) {comp} link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] (n,adj-no) code; password; cipher; (P) [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] (n) cryptogram; cipher text [Add to Longdo]
暗証[あんしょう, anshou] (n) code; cipher; password [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] (n,vs) deciphering; decoding; (P) [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] (n) {comp} end-to-end encipherment [Add to Longdo]
読み解く[よみとく, yomitoku] (v5k) (1) (See 読解) to read and understand; to subject to close analysis; to read deeply; to read carefully (esp. a difficult text); (2) (See 解読) to decipher; to decode [Add to Longdo]
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment [Add to Longdo]
暗号[あんごう, angou] cipher, cryptography [Add to Longdo]
暗号化[あんごうか, angouka] encipherment [Add to Longdo]
暗号文[あんごうぶん, angoubun] cipher text [Add to Longdo]
解読[かいどく, kaidoku] deciphering (vs), decoding [Add to Longdo]
終端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
復号[ふくごう, fukugou] decipherment (vs), decoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cipher
   n 1: a message written in a secret code [syn: {cipher},
      {cypher}]
   2: a mathematical element that when added to another number
     yields the same number [syn: {zero}, {0}, {nought}, {cipher},
     {cypher}]
   3: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
     ever seen before"; "reduced to nil all the work we had done";
     "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for naught";
     "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing}, {nil}, {nix},
     {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher}, {goose egg},
     {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]
   4: a person of no influence [syn: {cipher}, {cypher}, {nobody},
     {nonentity}]
   5: a secret method of writing [syn: {cipher}, {cypher},
     {cryptograph}, {secret code}]
   v 1: convert ordinary language into code; "We should encode the
      message for security reasons" [syn: {code}, {encipher},
      {cipher}, {cypher}, {encrypt}, {inscribe}, {write in code}]
   2: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top