ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cinnabar

S IH1 N AH0 B AA2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cinnabar-, *cinnabar*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cinnabarineสีแสด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cinnabarซินนาบาร์ หรือ แร่ปรอท, Example: แหล่ง - พบเกิดปะปนกับแร่ดีบุกในเหมืองลานแร่ดีบุกสัมมะนาวใต้ (เลิกกิจการแล้ว) และเหมืองใกล้เคียงที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่สำคัญของปรอท [สิ่งแวดล้อม]
Cinnabarสีม่วงแดง [การแพทย์]
Cinnabarซินนาบาร์,ดินแดง,แมลงหวี่ซินนาบาร์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาด(n) cinnabar, See also: annatto, rouge, vermilion, Example: คนไทยสมัยโบราณใช้ชาดในการย้อมผ้าให้เป็นสีแดง, Thai Definition: วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ทำยาไทยหรือประสมกับน้ำมันสำหรับประทับตราหรือทาสิ่งของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[chāt] (n) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon
ตะกั่วแดง[takūa daēng] (n, exp) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar  FR: minium [m] ; cinabre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CINNABAR S IH1 N AH0 B AA2 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱砂[zhū shā, ㄓㄨ ㄕㄚ, ] cinnabar; mercuric sulfide HgS, #36,718 [Add to Longdo]
丹砂[dān shā, ㄉㄢ ㄕㄚ, ] cinnabar, #115,722 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シナバー[shinaba-] (n) cinnabar; mercury sulphide (sulfide) [Add to Longdo]
タカサゴヒメジ[takasagohimeji] (n) cinnabar goatfish (Parupeneus heptacanthus); small-spot goatfish [Add to Longdo]
自然水銀[しぜんすいぎん, shizensuigin] (n) native mercury (natural mercury found associated with cinnabar) [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents) [Add to Longdo]
辰砂;辰沙[しんしゃ;しんさ(辰砂), shinsha ; shinsa ( tatsu suna )] (n) (1) (See 硫化水銀) cinnabar; cinnabarite; (2) cinnabar lacquer; cinnabar lacquerware [Add to Longdo]
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [Add to Longdo]
丹砂[たんしゃ, tansha] (n) cinnabar [Add to Longdo]
丹朱[たんしゅ, tanshu] (n) cinnabar; vermilion [Add to Longdo]
煉丹[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cinnabar
   adj 1: of a vivid red to reddish-orange color [syn: {vermilion},
       {vermillion}, {cinnabar}, {Chinese-red}]
   n 1: a heavy reddish mineral consisting of mercuric sulfide; the
      chief source of mercury
   2: large red-and-black European moth; larvae feed on leaves of
     ragwort; introduced into United States to control ragwort
     [syn: {cinnabar}, {cinnabar moth}, {Callimorpha jacobeae}]

Are you satisfied with the result?



Discussions