ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chunk

CH AH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chunk-, *chunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chunk(n) เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น
chunky(adj) หนาและสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

English-Thai: Nontri Dictionary
chunk(n) ชิ้นใหญ่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chunkI was hit by a huge chunk of meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่อต้อ(adv) chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ก้อน(n) lump, See also: chunk, Example: กลุ่มคนงานที่พากันมาประท้วงมีการปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: สิ่งที่แยกหรือแตกออกจากสิ่งใหญ่ ไม่กำหนดรูปแน่นอน โดยมากมีลักษณะค่อนข้างกลม
ก้อน(clas) piece, See also: chunk, Example: นาฬิกาปลุกเรือนนี้ใช้ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน, Count Unit: ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัน[an] (n) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item  FR: machin [m] ; truc [m]
ชิ้น[chin] (n) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit  FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ก้อน[køn] (n) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum  FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUNK CH AH1 NG K
CHUNKS CH AH1 NG K S
CHUNKY CH AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chunk (n) tʃˈʌŋk (ch uh1 ng k)
chunks (n) tʃˈʌŋks (ch uh1 ng k s)
chunky (j) tʃˈʌŋkiː (ch uh1 ng k ii)
chunkier (j) tʃˈʌŋkɪəʳr (ch uh1 ng k i@ r)
chunkiest (j) tʃˈʌŋkɪɪst (ch uh1 ng k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定量分块[dìng liàng fēn kuài, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunking [Add to Longdo]
组块[zǔ kuài, ㄗㄨˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] chunk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzklotz {m}chunk of wood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
チャンキング[chankingu] (n,vs) {ling} chunking [Add to Longdo]
チャンク[chanku] (n) chunk [Add to Longdo]
フォーチュンクッキー[fo-chunkukki-] (n) fortune cookie [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder [Add to Longdo]
雪塊[せっかい, sekkai] (n) lump of snow; snowpack; chunk of snow [Add to Longdo]
打つ切り;ぶつ切り[ぶつぎり, butsugiri] (n,vs) chunk (cooking); lump; thick slice [Add to Longdo]
乱切り[らんきり, rankiri] (n) chopping (vegetables) into chunks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャンク[ちゃんく, chanku] chunk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chunk
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: a substantial amount; "we won a chunk of money"
   v 1: put together indiscriminately; "lump together all the
      applicants" [syn: {lump}, {chunk}]
   2: group or chunk together in a certain order or place side by
     side [syn: {collocate}, {lump}, {chunk}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top