ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chronicle

K R AA1 N AH0 K AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chronicle-, *chronicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronicle[VT] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle[N] เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์
chronicler(n) ผู้บันทึกเหตุการณ์,นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronicle play; history playละครอิงประวัติศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the manuscript in which the friar chronicled the knight's story.มันเป็น หนังสือที่เขียนด้วยมือ ซึ่งหลวงพ่อรูปนั้นบันทึกเหตุการณ์เรื่องราวของอัศวิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
There's a reporter from the Chronicle.มีผู้สื่อข่าวมาจากหนังสือพิมพ์โครนิเคิล Mr. Monk and the Blackout (2004)
you not only chronicled...คุณไม่เพียงเป็นแค่ผู้บันทึกเหตุการณ์... Out of the Past (2007)
Just graduated in Chronicle.เลยได้เลื่อนเป็นผู้สังเกตการ War (2007)
Previously on Terminator: The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว Terminator The Sarah Connor ChronicleGoodbye to All That (2008)
Previously on terminated The sarah connor chronicles... Whatever happened with the explosion flipped a switch.ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนเกิดระเบิดมีบางอย่าง\ กระทบถูกสวิตช์ Automatic for the People (2008)
Previously on terminator,The sarah connor chronicles.ความเดิมตอนที่แล้ว... Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Self Made Man (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"...ความเดิมตอนที่แล้ว... Brothers of Nablus (2008)
Previously on "Terminator, the Sarah Connor Chronicles"ความเดิมตอนที่แล้ว Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Previously on Terminator The Sarah Connor Chroniclesความเดิมตอนที่แล้ว... Complications (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จดหมายเหตุ[N] annals, See also: chronicle, record of events, record, Syn. ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์, Example: จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
ตำนาน[N] legend, See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record, Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด, Example: วัดมหาธาตุเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานที่สำคัญ, Count unit: เล่ม, เรื่อง, Thai definition: เรื่องแสดงกิจการอันมีมาแล้วแต่ปางหลัง, เรื่องราวนมนานที่เล่ากันสืบๆ มา
ประวัติการ[N] chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายเหตุ[n.] (jotmāihēt) EN: chronicle ; annals   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history   FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum phongsāwadān) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record   FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLE    K R AA1 N AH0 K AH0 L
CHRONICLED    K R AA1 N IH0 K AH0 L D
CHRONICLER    K R AA1 N IH0 K L ER0
CHRONICLES    K R AA1 N AH0 K AH0 L Z
CHRONICLE'S    K R AA1 N IH0 K AH0 L Z
CHRONICLERS    K R AA1 N AH0 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicle    (v) krˈɒnɪkl (k r o1 n i k l)
chronicled    (v) krˈɒnɪkld (k r o1 n i k l d)
chronicler    (n) krˈɒnɪklər (k r o1 n i k l @ r)
chronicles    (v) krˈɒnɪklz (k r o1 n i k l z)
chroniclers    (n) krˈɒnɪkləz (k r o1 n i k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronik {f} | Chroniken {pl}chronicle | chronicles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロニクル[, kuronikuru] (n) chronicle; (P) [Add to Longdo]
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事記) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
旧記[きゅうき, kyuuki] (n) old chronicle; old record [Add to Longdo]
軍記[ぐんき, gunki] (n) war chronicle [Add to Longdo]
軍記物語[ぐんきものがたり, gunkimonogatari] (n) war chronicle [Add to Longdo]
吾妻鏡;東鑑[あずまかがみ;あづまかがみ, azumakagami ; adumakagami] (n) Japanese medieval text that chronicles events of the Kamakura Shogunate [Add to Longdo]
史官[しかん, shikan] (n) chronicler [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) [Add to Longdo]
書き綴る[かきつづる, kakitsuduru] (v5r,vt) to put into written form; to communicate or express by writing; to chronicle [Add to Longdo]
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronicle
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   v 1: record in chronological order; make a historical record

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top