ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

christian

K R IH1 S CH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -christian-, *christian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Christian(n) คริสตศาสนิกชน, See also: ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
Christianity(n) ศาสนาคริสต์, Syn. religion of Christ
christianize(vt) เปลี่ยนเป็นนับถือศาสนาคริสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
christian(คริส'เชิน) adj. เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์,เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน,ถูกต้องตามจารีตประเพณี. -n. คริสเตียน, นับถือศาสนาคริสต์, Syn. of Christ, respectable
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
christian science)n. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
christianism(คริส'ชันมิสซึม) n. พระคัมภีร์และพิธีของคริสต์ศาสนิกชน
christianity(คริส'ชีแอน'นิที) n. ศาสนาคริสต์ (ทุกนิกาย) ,คริสต์ศาสนิกชน,การเป็นคริสเตียน,โลกของคริสต์ศาสนิกชน, Syn. Christian religion
christianize(คริส'ชะไนซ) {Christianized,Christianizing,Christianizes} vt. ทำให้เป็นคริสเตียน,, Syn. Christianise. -Christianization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์
CHRISTIAN Christian name(n) ชื่อตัว
Christianity(n) ศาสนาคริสต์,คริสต์ศาสนิกชน
christianize(vt) ทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำให้เป็นคริสเตียน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Christian art and symbolismศิลปะและสัญลักษณ์ทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian biographyชีวประวัติชาวคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian communitiesชุมชนคริสเตียน [TU Subject Heading]
Christian educationการศึกษาคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian ethicsคริสตจริยธรรม [TU Subject Heading]
Christian fiction, Englishนวนิยายคริสตศาสนาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Christian Gramคริสเตียนแกรม [การแพทย์]
Christian lifeชีวิตชาวคริสต์ [TU Subject Heading]
Christian martyrsผู้พลีชีพในคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Christian saintsนักบุญชาวคริสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
christianChristianity and Islam are two different religions.
christianChristians believe in Jesus Christ.
christianDo you believe in Christianity?
christianHe's biased against Christianity.
christianHe turned Christian.
christianHe was converted from Buddhism to Christianity.
christianI believe in Christianity.
christianIn the Christian faith, believers think that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.
christianI was never an adherent of Christianity.
christianMy mother believes in Christianity.
christianNot at all, that's perfectly fine. Calling each other by one's Christian name is a good thing, it produces a feeling of fellowship.
christianPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ศ.(n) Christian era, Syn. คริสต์ศักราช
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, Syn. คริสต์, คาทอลิก, คริสเตียน, โปรแตสแตนท์
ศาสนาคริสต์(n) Christianity, See also: Protestantism, Syn. คริสต์ศาสนา, Example: ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาสำคัญและยิ่งใหญ่ของโลกศาสนาหนึ่ง
ค.ศ.(n) Christian era, See also: A.D., Syn. คริสต์ศักราช, Example: ฉันเกิดเมื่อปี ค.ศ.1964, Thai Definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
ปีคริสต์ศักราช(n) Christian Era, Example: พระราชสาส์นนี้ได้มอบให้ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันที่ 19 แห่งเดือนเสบเตมเบอร์ในปีคริสตศักราช 1856, Count Unit: ปี, Thai Definition: จำนวนปีนับตั้งแต่พระเยซูเกิดมา
คริสต์(n) Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: หีบเพลงชักออร์แกนเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมใช้บรรเลงในโบสถ์ของชาวคริสต์, Notes: (อังกฤษ)
คริสต์ศักราช(n) Christian Era, See also: A.D., Syn. ค.ศ., Example: นิยายเรื่องนี้เขียนในคริสต์ศักราชที่เท่าไร, Thai Definition: ปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซู
คริสต์ศาสนา(n) Christianity, Syn. ศาสนาคริสต์, Example: คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่แพร่หลายในทวีปยุโรป
คริสต์ศาสนิกชน(n) Christian, Syn. ชาวคริสต์, Example: ความเห็นเรื่องบาปของพุทธศาสนิกชนและคริสต์ศาสนิกชนจะแตกต่างกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อตัว[cheūtūa] (n, exp) EN: first name ; given name ; Christian name  FR: prénom [m]
ชีมืด[chīmeūt] (n) EN: Christian nun
ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน[Hans Khristīen Aēndoēsēn] (n, prop) EN: Hans Christian Andersen  FR: Hans Christian Andersen
ค.ศ.[khø.sø.] (n) EN: Christian era ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]
คริสต์[Khrit] (n, prop) EN: Christian  FR: chrétien [m] ; chrétienne [f]
คริสต์ศักราช[Khritsakkarāt] (n, prop) EN: Christian Era ; anno domini ; A.D.  FR: ère chrétienne [f]
คริสเตียน[Khritsatīen = Khrisatīen] (adj) EN: Christian ; Protestant  FR: chrétien ; protestant
ศาสนาคริสต์[sātsanā Khrit] (n, exp) EN: Christianity  FR: christianisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTIAN K R IH1 S CH AH0 N
CHRISTIAN K R IH1 S CH IH0 N
CHRISTIANS K R IH1 S CH IH0 N Z
CHRISTIANO K R IY0 S T IY0 AA1 N OW0
CHRISTIANS K R IH1 S CH AH0 N Z
CHRISTIANE K R IH0 S T IY0 AA1 N
CHRISTIANA K R IH2 S T IY0 AE1 N AH0
CHRISTIANNA K R IH2 S T IY0 AE1 N AH0
CHRISTIANNE K R IH0 S T IY0 AA1 N
CHRISTIANITY K R IH2 S CH IY0 AE1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Christian (n) krˈɪstʃən (k r i1 s ch @ n)
Christians (n) krˈɪstʃənz (k r i1 s ch @ n z)
Christianity (n) krˌɪstɪˈænɪtiː (k r i2 s t i a1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教会[jiào huì, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Christian church, #10,200 [Add to Longdo]
基督教[Jī dū jiào, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ, ] Christianity; Christian, #15,258 [Add to Longdo]
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect, #20,853 [Add to Longdo]
基督徒[Jī dū tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄊㄨˊ, ] Christian, #36,199 [Add to Longdo]
基督教徒[Jī dū jiào tú, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Christian, #57,068 [Add to Longdo]
西元[Xī yuán, ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 西] Christian era; Gregorian calendar; AD (Anno Domini); same as 公元, #75,632 [Add to Longdo]
团契[tuán qì, ㄊㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] Christian association [Add to Longdo]
基民党[jī mín dǎng, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Christian democratic party [Add to Longdo]
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Christian Democratic Union (German political party) [Add to Longdo]
基督教派[Jī dū jiào pài, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄆㄞˋ, ] Christian denomination [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taufname {m}; Rufname {m}; Vorname {m}Christian name [Add to Longdo]
CDU : Christlich-Demokratische UnionChristian Democratic Union [Add to Longdo]
CSU : Christlich-Soziale UnionChristian Social Union [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
キリスト教(P);基督教[キリストきょう(キリスト教)(P);きりすときょう(基督教), kirisuto kyou ( kirisuto kyou )(P); kirisutokyou ( kirisutokyou )] (n) Christianity; (P) [Add to Longdo]
キリスト教国[キリストきょうこく, kirisuto kyoukoku] (n) Christian countries [Add to Longdo]
キリスト教式[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
キリスト教徒[キリストきょうと, kirisuto kyouto] (n) Christians [Add to Longdo]
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
クリスチャン[kurisuchan] (n) Christian; (P) [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Christian
   adj 1: relating to or characteristic of Christianity; "Christian
       rites"
   2: following the teachings or manifesting the qualities or
     spirit of Jesus Christ [ant: {unchristian}]
   n 1: a religious person who believes Jesus is the Christ and who
      is a member of a Christian denomination

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top