ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choke

CH OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choke-, *choke*
Possible hiragana form: ちょけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choke(vi) ทำให้หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้อุดตัน, See also: ทำให้ท่ออุดตัน, Syn. block up, obstruct
choke(vi) สำลัก, See also: หายใจขัด, Syn. stifle, suffocate, smother
choke(n) อาการสำลัก
choke(n) กลไกชนิดหนึ่งที่ควบคุมเครื่องยนต์
choke(vt) ควบคุมเครื่องยนต์ให้อากาศเข้าไปในคาบิวเรเตอร์น้อยลง
choker(n) ผ้าที่พันรอบลำคอ
choker(n) สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอ
chokey(sl) คุก, Syn. clink
choke up(phrv) ทำให้แน่น, See also: ทำให้อุดตัน, Syn. chock up, clog up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, See also: choker n., Syn. garrotte
chokedampn. บรรยากาศในเหมืองซึ่งมีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อย แต่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(n) การสำลัก,การอุดตัน
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chokeหายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ strangle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
choke flap; strangler flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke tubeท่อโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke; stranglerโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choked disc; papilledema; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chokesโรคเคซองชนิดหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chokesการหายใจลำบาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chokeA cookie almost choked the baby.
chokeCarol couldn't choke back her tears.
chokeHe choked with rage.
chokeI choked! I should have come up with a proper plan first.
chokeI got all choked up when I heard the voice of Ryo over the telephone.
chokeI nearly choked on a fishbone.
chokeI was choked by smoke.
chokePeople were choked with the gas.
chokeShe choked her utterance with sobs.
chokeShe was almost choked by smoke.
chokeShe was choked with tears and was unable to speak.
chokeThe store is choked with customers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลัก(v) choke, See also: suffocate, smother, stifle
การสำลัก(n) choke, See also: suffocation, Example: การสำลักในเด็กอาจเป็นการบ่งบอกอาการของโรคบางโรคได้, Thai Definition: ลักษณะอาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
สำลัก(v) choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai Definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม
สำลัก(v) choke, See also: suffocated, smothered, strangled, Example: ระหว่างการรับประทานอาหารอย่าหัวเราะหรือเร่งรีบจนสำลักอาหาร, Thai Definition: อาการที่เกิดเมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปทางหลอดลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์ติโชก[ātichōk] (n) EN: artichoke
ดนัย อุดมโชค[Danai Udomchōk] (n, exp) EN: Danai Udomchoke  FR: Danai Udomchoke
หายใจไม่ออก[hāijai mai øk] (v) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe  FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
เค้น[khen] (v) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle  FR: serrer ; étreindre
สำลัก[samlak] (v) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle  FR: s'étrangler ; avaler de travers
ตัน[tan] (v) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged  FR: boucher
ตันคอหอย[tan khøhøi] (v, exp) EN: be choked ; be speechless
ตื่นตัน[teūntan] (adj) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless  FR: accablé
ทำให้หายใจไม่ออก[thamhai hāijai mai øk] (v) EN: choke out  FR: étouffer

CMU English Pronouncing Dictionary
CHOKE CH OW1 K
CHOKED CH OW1 K T
CHOKES CH OW1 K S
CHOKEHOLD CH OW1 K HH OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
choke (v) tʃˈouk (ch ou1 k)
choked (v) tʃˈoukt (ch ou1 k t)
choker (n) tʃˈoukər (ch ou1 k @ r)
chokes (v) tʃˈouks (ch ou1 k s)
chokey (n) tʃˈoukiː (ch ou1 k ii)
chokers (n) tʃˈoukəz (ch ou1 k @ z)
chokeys (n) tʃˈoukɪz (ch ou1 k i z)
choke-damp (n) tʃˈouk-dæmp (ch ou1 k - d a m p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窒息[zhì xī, ㄓˋ ㄒㄧ, ] choke; stifle; suffocate, #10,113 [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] choke; pungent, #11,748 [Add to Longdo]
[yē, ㄧㄝ, ] choke, #24,750 [Add to Longdo]
淤塞[yū sè, ㄩ ㄙㄜˋ, ] choked with silt; silted up, #68,842 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] choke on something eaten, #269,861 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
のどに詰まる[のどにつまる, nodonitsumaru] (exp,v5r) to stick in one's throat; to choke on something [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
アーティチョーク;アーティチョウク[a-teicho-ku ; a-teichouku] (n) artichoke [Add to Longdo]
チョーカー[cho-ka-] (n) choker (type of necklace) [Add to Longdo]
チョーク(P);チョック[cho-ku (P); chokku] (n,adj-no) (1) chalk; (2) choke; (3) chock; (P) [Add to Longdo]
チョークコイル[cho-kukoiru] (n) choke coil; choking coil [Add to Longdo]
咽び泣く;むせび泣く[むせびなく, musebinaku] (v5k,vi) to sob; to be choked with tears [Add to Longdo]
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered [Add to Longdo]
菊芋[きくいも;キクイモ, kikuimo ; kikuimo] (n) (uk) Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus); topinambur; girasol; girasole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 choke
   n 1: a coil of low resistance and high inductance used in
      electrical circuits to pass direct current and attenuate
      alternating current [syn: {choke}, {choke coil}, {choking
      coil}]
   2: a valve that controls the flow of air into the carburetor of
     a gasoline engine
   v 1: breathe with great difficulty, as when experiencing a
      strong emotion; "She choked with emotion when she spoke
      about her deceased husband"
   2: be too tight; rub or press; "This neckband is choking the
     cat" [syn: {choke}, {gag}, {fret}]
   3: wring the neck of; "The man choked his opponent" [syn:
     {choke}, {scrag}]
   4: constrict (someone's) throat and keep from breathing [syn:
     {choke}, {strangle}]
   5: struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he
     swallowed a fishbone and gagged" [syn: {gag}, {choke},
     {strangle}, {suffocate}]
   6: fail to perform adequately due to tension or agitation; "The
     team should have won hands down but choked, disappointing the
     coach and the audience"
   7: check or slow down the action or effect of; "She choked her
     anger"
   8: become or cause to become obstructed; "The leaves clog our
     drains in the Fall"; "The water pipe is backed up" [syn:
     {clog}, {choke off}, {clog up}, {back up}, {congest},
     {choke}, {foul}] [ant: {unclog}]
   9: impair the respiration of or obstruct the air passage of;
     "The foul air was slowly suffocating the children" [syn:
     {suffocate}, {stifle}, {asphyxiate}, {choke}]
   10: become stultified, suppressed, or stifled; "He is
     suffocating--living at home with his aged parents in the
     small village" [syn: {suffocate}, {choke}]
   11: suppress the development, creativity, or imagination of;
     "His job suffocated him" [syn: {suffocate}, {choke}]
   12: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]
   13: reduce the air supply; "choke a carburetor" [syn: {choke},
     {throttle}]
   14: cause to retch or choke [syn: {gag}, {choke}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top