ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chisel

CH IH1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chisel-, *chisel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chisel(vi) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel(vt) โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, swindle
chisel(vt) สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel(vi) สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel(n) สิ่ว
chisel in(phrv) เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ (คำไม่เป็นทางการ)
chisel out of(phrv) หลอกลวง, See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chisel(ชิซ'เซิล) {chiseled,chiseling,chisels} n. สิ่ว,สลัก vt. ตัดด้วยสิ่ว,สลัก,โกง,หลอกลวง vi. สลักด้วยสิ่ว, See also: chiseler n. ดูchisel

English-Thai: Nontri Dictionary
chisel(n) สิ่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chiselสิ่วหน้าแบน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chiselShe was a girl with finely chiseled features.
chiselThey are chiseling a statue out of marble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด(v) chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai Definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กสกัด[leksakat] (n) EN: chisel ; cold chisel  FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[sakat] (n) EN: chisel  FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[sakat] (v) EN: chisel  FR: ciseler
สลัก[salak] (v) EN: carve ; engrave ; chisel out ; scupture  FR: graver ; sculpter ; tailler ; ciseler
สิ่ว[siu] (n) EN: chisel  FR: ciseau [m] ; ciselet [m]
เซาะ[sǿ] (v) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out  FR: ronger ; éroder

CMU English Pronouncing Dictionary
CHISEL CH IH1 Z AH0 L
CHISELS CH IH1 Z AH0 L Z
CHISELED CH IH1 Z AH0 L D
CHISELING CH IH1 Z AH0 L IH0 NG
CHISELING CH IH1 Z L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chisel (v) tʃˈɪzl (ch i1 z l)
chisels (v) tʃˈɪzlz (ch i1 z l z)
chiselled (v) tʃˈɪzld (ch i1 z l d)
chiseller (n) tʃˈɪzələr (ch i1 z @ l @ r)
chisellers (n) tʃˈɪzələz (ch i1 z @ l @ z)
chiselling (v) tʃˈɪzəlɪŋ (ch i1 z @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[záo, ㄗㄠˊ, / ] chisel; mortise (hole in wood for joint); certain, #18,336 [Add to Longdo]
凿子[záo zǐ, ㄗㄠˊ ㄗˇ, / ] chisel, #91,055 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] chisel; engrave, #223,503 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meißel {m} | Meißel {pl}chisel | chisels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り鏨[わりたがね, waritagane] (n) ripping chisel [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]
彫りの深い[ぼりのふかい, borinofukai] (adj-i) finely chiseled (features) [Add to Longdo]
彫る(P);雕る;鐫る[ほる(P);える(雕る;鐫る)(ok), horu (P); eru ( chou ru ; sen ru )(ok)] (v5r,vt) (1) to carve; to engrave; to sculpt; to chisel; (2) (ほる only) to tattoo; (P) [Add to Longdo]
彫刻刀[ちょうこくとう, choukokutou] (n) graver; chisel [Add to Longdo]
斧鑿[ふさく, fusaku] (n) (arch) lucubration; elaboration; chisel and ax [Add to Longdo]
平鑿[ひらのみ, hiranomi] (n) flat chisel [Add to Longdo]
鎬鑿[しのぎのみ, shinoginomi] (n) chisel for making dovetail joints [Add to Longdo]
鏨;鑽[たがね, tagane] (n) (uk) chisel [Add to Longdo]
[のみ, nomi] (n) (uk) chisel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chisel
   n 1: an edge tool with a flat steel blade with a cutting edge
   v 1: engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud;
      "Who's chiseling on the side?" [syn: {cheat}, {chisel}]
   2: deprive somebody of something by deceit; "The con-man beat me
     out of $50"; "This salesman ripped us off!"; "we were cheated
     by their clever-sounding scheme"; "They chiseled me out of my
     money" [syn: {cheat}, {rip off}, {chisel}]
   3: carve with a chisel; "chisel the marble"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top