ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chilly

CH IH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chilly-, *chilly*, chil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilly(adj) เย็นชา, See also: ไม่เป็นมิตร, Syn. unfriendly, hostile
chilly(adj) หนาวยะเยือก, Syn. chilled, brisk, nippy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา

English-Thai: Nontri Dictionary
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chillyFeeling chilly, I turned on the heater.
chillyI feel very chilly.
chillyIn spite of the sunny weather, the air was rather chilly.
chillyIt's chilly.
chillyIt was chilly that day.
chillySitting in the sun, I still felt chilly.
chillyThe homeless sought shelter from the chilly shower.
chillyThe night was so chilly that when I returned I was almost frozen.
chillyThe party grew chilly.
chillyThough I was sitting in the sun, I still felt chilly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อง[ǿng] EN: kind of chilly sauce
เยือก[yeūak] (adj) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid  FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILLY CH IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilly (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ぞくぞく[zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
花冷え[はなびえ, hanabie] (n) chilly spring weather [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
湯冷め[ゆざめ, yuzame] (n,vs) feeling chilly after taking a bath [Add to Longdo]
薄ら寒い[うすらさむい, usurasamui] (adj-i) chilly; rather cold; somewhat cold [Add to Longdo]
肌寒い(P);膚寒い[はださむい(P);はだざむい, hadasamui (P); hadazamui] (adj-i) chilly; unpleasantly cold; (P) [Add to Longdo]
氷雨[ひさめ, hisame] (n) hail; chilly chilly rain [Add to Longdo]
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilly
   adj 1: not characterized by emotion; "a female form in marble--a
       chilly but ideal medium for depicting abstract
       virtues"-C.W.Cunningham
   2: appreciably or disagreeably cold [syn: {chilly}, {parky}]
   3: lacking warmth of feeling; "a chilly greeting"
   n 1: very hot and finely tapering pepper of special pungency
      [syn: {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top