ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chieftain

CH IY1 F T AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chieftain-, *chieftain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chieftain[N] หัวหน้าเผ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chieftain(ชีฟ'เทิน) หัวหน้าคณะ,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าแก๊ง, See also: cy, ship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chieftain(n) ประมุข,หัวหน้าเผ่า,หัวหน้าคณะ,หัวหน้าแก๊ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Immediately summon Baegeuk and the chieftains.เรียกแพกิอุกและหัวหน้าเผ่ามาประชุม The Kingdom of the Winds (2008)
For starters, summon the chieftains.สำหรับการเริ่มต้น, ไปเรียกหัวหน้ามา The Kingdom of the Winds (2008)
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ The Kingdom of the Winds (2008)
I know all the chieftains accorded me their trust.ข้ารู้จักหัวหน้าเผ่าดีทุกคน โปรดมั่นใจในตัวข้าเถิด The Kingdom of the Winds (2008)
The chieftains' opposition is increasingly serious.ท่านหัวหน้าเผ่าจะต้องเผชิญกับความเคร่งเครียดมากขึ้น The Kingdom of the Winds (2008)
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม The Kingdom of the Winds (2008)
A few chieftains have started voicing their opposition, and the people are turning their backs on us.หัวหน้าเผ่าหลายคนเริ่มออกมาประกาศจุดยืนแล้ว และประชาชนจะกลับมาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา? The Kingdom of the Winds (2008)
What are the chieftains doing?หัวหน้าเผ่ากำลังทำอะไร The Kingdom of the Winds (2008)
How about the chieftains' status?ตำเเหน่งหัวหน้าเผ่าเกี่ยวข้องอย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress   FR: leader [m] ; chef [m]
ผู้นำฝูง[n. exp.] (phūnam fūng) EN: leader ; ringleader ; chief ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; meneur [m]
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain   FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIEFTAIN    CH IY1 F T AH0 N
CHIEFTAINS    CH IY1 F T AH0 N Z
CHIEFTAIN'S    CH IY1 F T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chieftain    (n) tʃˈiːftən (ch ii1 f t @ n)
chieftains    (n) tʃˈiːftənz (ch ii1 f t @ n z)
chieftaincy    (n) tʃˈiːftənsiː (ch ii1 f t @ n s ii)
chieftaincies    (n) tʃˈiːftənsɪz (ch ii1 f t @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
酋長[しゅうちょう, shuuchou] (n) chieftain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chieftain
   n 1: the leader of a group of people; "a captain of industry"
      [syn: {captain}, {chieftain}]
   2: the head of a tribe or clan [syn: {headman}, {tribal chief},
     {chieftain}, {chief}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top